Vyhláška č. 412/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH

412

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 3. októbra 1990

o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

(1) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1989 s portrétom K. Gottwalda na lícnej strane1) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uplynutím 31. decembra 1990.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1991 do 30. júna 1991 všetky banky, sporiteľne a pošty, v čase od 1. júla 1991 do 31. decembra 1991 banky a sporiteľne a od 1. januára 1992 iba Štátna banka česko-slovenská.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda

Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 79/1989 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs.