Vyhláška č. 411/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990 do29.09.2000
Účinnosť od 15.10.1990 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

411

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 3. októbra 1990

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

(1) K prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky (ďalej len „päťdesiatkorunáky“).

(2) Päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 7 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 27 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a okolo neho v neuzavretom opise je názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“. Autorom návrhu lícnej strany mince je akademický sochár Ladislav Kolář. Iniciálky jeho mena „LK“ sú umiestnené dole pod skratkou „Kčs“.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je vo fragmente gotického oblúka tvár ženy v plachietke. Pod ňou a po stranách je v neuzavretom opise text „1990. SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ“. Autorom návrhu rubovej strany je akademický sochár Michal Vitanovský. Jeho značka „v“ je vpravo od portrétu medzi gotickým oblúkom a textom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01