Vyhláška č. 410/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990 do14.06.1993
Účinnosť od 11.10.1990 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.

410

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 3. októbra 1990

o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

Dňom 23. októbra 1990 sa vydávajú do obehu mince po 10 Kčs s letopočtom 1990 (ďalej len „desaťkorunáky“).

§ 2

(1) Desaťkorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 92 dielov medi, 6 dielov hliníka a 2 diely niklu. Hmotnosť desaťkorunáka je 8 g, jeho priemer je 24,5 mm. Na jeho hrane sa striedajú hladké a vrúbkované polia.

(2) Pri razbe desaťkorunákov je dovolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníka a niklu 10/1000.

(3) Na líci desaťkorunáka je vpravo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nad ním skratka názvu štátu „ČSFR“. Od štátneho znaku vľavo je označenie hodnoty číslom „10“. Pod označením hodnoty a štátnym znakom je v jednom riadku skratka „Kčs“ a letopočet „1990“. Autorkou návrhu lícnej strany mince je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené pod letopočtom.

(4) Na rube desaťkorunáka je portrét Tomáša Garrigua Masaryka. Jeho meno „T. G. Masaryk“ je v opise vpravo, letopočty „1850-1937“ v opise vľavo. Autorom návrhu rubovej strany je Miroslav Ronai, iniciálky jeho mena „MR“ sú pod portrétom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01