Vyhláška č. 409/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 01.11.1990 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

409

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 20. septembra 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. a) a § 22a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Organizácia základnej školy

(1) Základná škola má deväť ročníkov. Má dva stupne. Prvý stupeň je štvorročný, druhý stupeň sa od piateho ročníka spravidla diferencuje podľa záujmov a schopností žiakov.

(2) Úspešným skončením deviateho ročníka základnej školy alebo ôsmeho ročníka základnej školy a prvého ročníka strednej školy žiak získava základné vzdelanie.

(3) Základná škola poskytuje priestory a primerané vybavenie na vyučovanie náboženstva.1)“.

2. V § 2 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Zápis do prvého ročníka základnej školy (ďalej len „škola“) sa koná každoročne od 15. januára do 15. februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak o to požiada rodič alebo iný zákonný zástupca (ďalej len „zástupca žiaka“), lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží mu okresný národný výbor (ďalej len „národný výbor“)2) začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. O možnosti odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky škola informuje zástupcu žiaka pri zápise. Ak zástupca žiaka požiada o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k žiadosti priloží vyjadrenie okresnej pedagogicko-psychologickej poradne3) a lekára.

(2) Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže národný výbor na návrh riaditeľa školy, po prerokovaní so zástupcom žiaka a vyjadrení okresnej pedagogicko-psychologickej poradne3) dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok.2)“.

3. V § 3 na konci odseku 1 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „; ak ide o žiaka zrakovo, sluchovo a telesne postihnutého alebo o žiaka s chybou reči aj po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a odborného lekára.“.

4. Doterajšie odkazy 3, 4 sa označujú ako odkazy 4, 5.

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Do školy možno zapísať aj žiakov zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých alebo žiakov s chybami reči.

(2) Pri školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými chybami učenia a správania, pre zrakovo, sluchovo, mentálne a telesne postihnutých žiakov alebo pre žiakov s chybami reči. Zaraďovanie žiakov, počty žiakov v triede a organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti upravuje osobitný predpis.6)“.

6. Doterajší odkaz 5 sa označuje ako odkaz 7 a doterajšie odkazy 7, 8 sa označujú ako odkazy 8, 9.

7. § 5 vrátane nadpisu znie:

„Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

§ 5

(1) Vyučovanie sa začína o 8. hodine; podľa miestnych podmienok môže riaditeľ školy určiť začiatok vyučovania od 7.30 hod. do 8.30 hod.: v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy môže riaditeľ školy určiť začiatok vyučovania na 7. hodinu. Ak z priestorových dôvodov nemožno vyučovanie zabezpečiť pre všetkých žiakov v dopoludňajších hodinách, organizuje sa výnimočne vo dvoch smenách. Vyučovanie a výchovná činnosť sa končia najneskôr o 18. hodine.

(2) Stredajšie popoludnie a pri smenovom vyučovaní stredajšie dopoludnie je určené na mimoškolskú záujmovú činnosť a na oddych žiakov. V tomto čase sa nevyučuje a učitelia neukladajú žiakom písomnú domácu prípravu.

(3) Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju predlžovať. Spravidla po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka 15 až 30 minút. Jej dĺžku určí riaditeľ školy. Žiaci cez hlavnú prestávku opúšťajú učebňu; ak sú na to utvorené podmienky, zdržiavajú sa mimo školskej budovy v určených priestoroch školy. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Pri smenovom vyučovaní možno skrátiť každú vyučovaciu hodinu popoludňajšej smeny na 40 minút. V školách s internátom sa dĺžka vyučovacích hodín neskracuje.

(4) V prvom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac štyri vyučovacie hodiny, v druhom až štvrtom ročníku päť vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni najviac sedem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, žiaci siedmeho až deviateho ročníka osem vyučovacích hodín.

(5) Škola organizuje školské výlety. Riaditeľ školy ich zaradí do pracovného plánu školy, pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie. Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodenný výlet, pre žiakov piateho až deviateho ročníka dva jednodenné alebo jeden dvojdenný výlet. Žiakom piateho až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

(6) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri branných cvičeniach, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.

(7) Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou výchovno-výcvikových zájazdov.

(8) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.

(9) Školy utvárajú podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov; na ten účel sprístupňujú objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární, klubov a učební. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.“.

8. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Klasifikácia podľa odseku 1 sa v ročníkoch a vyučovacích predmetoch určených Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky nahrádza slovným hodnotením.“.

9. V § 11 ods. 1 a 4 sa vypúšťa vo všetkých tvaroch slovo „socialistický“.

10. V § 12 ods. 4 sa text „minister školstva Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádza textom „minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“.

11. V § 6 a 9 sa slovné alebo číselné vyjadrenie „ôsmy ročník“, „8. ročník“ nahrádza vyjadrením „deviaty ročník“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Minister:

J. Pišút v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 34 školského zákona.§ 10 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

3) § 3 ods. 2 písm. c) a d) vyhlášky MŠ SSR č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve.

6) Vyhláška MŠ SSR č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.