Oznámenie č. 406/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

406

Federálne ministerstvo hospodárstva

podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Čs. odborovým zväzom pracujúcich v kovopriemysle vydalo výnos, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav FMHŤS č. 1/1979, č. 3/1983, č. 3/1985 a č. 1/1987 a výnosov FMHSE č. 2/1988, č. 3/1988 a č. 2/1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hospodárstva.