Oznámenie č. 405/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí

Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

405

Federálne ministerstvo palív a energetiky

vydalo podľa § 88 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí výnos z 26. júna 1990 č. 3/1990 o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a upravuje dĺžku času z času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý možno započítať baníkom pracujúcim v podzemí do pracovného času.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstvu hospodárstva ČSFR, úsek palív a energetiky, a vo všetkých organizáciách uhoľného priemyslu.