Vyhláška č. 4/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 08.01.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 5. januára 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 4 písm. d) znie:

d) veci zakúpené zahraničnými fyzickými osobami pri ich ceste do Československej socialistickej republiky v čs. obchodoch, ak prostriedky na nákup týchto vecí získali tieto osoby výmenou voľne zameniteľnej meny v devízovom peňažnom ústave a ak sú tieto veci vyvážané pri tej istej ceste.“.

2. § 7 ods. 2 písm. a) bod 2 znie:

2. pokiaľ ich táto zakúpila v čs. organizáciach oprávnených na predaj tovaru za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak je ich nákup doložený dokladom tejto organizácie alebo pokiaľ ich táto zakúpila pri svojej ceste do Československej socialistickej republiky v čs. obchodoch a prostriedky na nákup týchto vecí získala výmenou voľne zameniteľnej meny v devízovom peňažnom ústave a vyváža ich pri tej istej ceste,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. januárom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.