Oznámenie č. 399/1990 Zb.Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

399

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č.2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu,

a to:

1. Smernice Ústredného banského úradu z 1. apríla 1966 č. 2200/1966 pre zostavenie plánu na likvidáciu závažných nehôd pri banskej činnosti vykonávanej povrchovým spôsobom s výnimkou povrchových prevádzok hlbinných baní (povrchové havarijné smernice) (reg. v čiastke 1/1967 Zb.);

2. Banskomeračský predpis Ústredného banského úradu zväzok IV zo 7. júla 1967 č.4700/1967 „Zoznam dohodnutých značiek banských máp“ (reg. v čiastke 34/1968 Zb.);

3. Úprava Slovenského banského úradu z 1. februára 1972 č. 750/1972, ktorou sa vydáva predpis o banskomeračskej dokumentácii pre povrchové dobývanie rúd a nerúd (reg. v čiastke 16/1972 Zb.);

4. Úprava Slovenského banského úradu z 31. decembra 1980 č. 4800/1980 o nedeštruktívnej kontrole lán (reg. v čiastke 9/1981 Zb.);

5. Úprava Slovenského banského úradu zo 4. januára 1981 č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a pre ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (reg. v čiastke 16/1981 Zb. a uverejnená v čiastke 5/1981 Ú. v. SSR) v znení úpravy Slovenského banského úradu zo 7. júla 1986 č. 88/1986 (reg. v čiastke 20/1986 Zb.);

6. Úprava Slovenského banského úradu č. 5/1983 z 3. januára 1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy (reg. v čiastke 7/1983 Zb.);

7. Úprava Slovenského banského úradu z 1. augusta 1984 č. 40/1984 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri doprave vozidlami v organizáciách, ak vykonávajú práce a činnosti podliehajúce dozoru štátnej banskej správy (reg. v čiastke l/1985 Zb.);

8. Úprava Slovenského banského úradu zo 6. novembra 1986 č. 3800/1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach (reg. v čiastke 27/1986 Zb. a uverejnená v čiastke 6/1986 Ú. v. SSR);

9. Výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 511/1987 o úlohách a spôsobilosti banských záchranárov potápačov a organizácii banských záchranných staníc pri potápačskej činnosti (reg. v čiastke 17/1987 Zb. a uverejnený v čiastke 3/1988 Ú. v. SSR);

10. Výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziach a skúškach plynových zariadení (reg. v čiastke 17/1987 Zb.);

11. Výnos Slovenského banského úradu z 11. decembra 1987 č. 1099/1987 o úlohách organizácií pri odoberaní vzoriek banského ovzdušia, o činnosti plynových analytických laboratórií a o ich kontrole hlavnými banskými záchrannými stanicami (reg. v čiastke 26/1987 Zb. a uverejnený v čiastke 1/1988 Ú. v. SSR).

Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.