Oznámenie č. 395/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do01.07.1998
Zrušený 266/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 15. augustom 1990 a stratilo platnosť 1. júla 1998.

395

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 31. júla 1990 bolo v Prahe dojednané výmenou nót Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti. Dojednanie nadobudlo platnosť 15. augustom 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad švajčiarskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má česť navrhnúť Švajčiarskemu veľvyslanectvu nasledujúce Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti:

Článok 1

1. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu a nemajú v úmysle sa zdržiavať v druhom zmluvnom štáte dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať bez víza do druhého zmluvného štátu a byť tam.

2. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území druhého zmluvného štátu dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, musia dostať vízum od príslušného diplomatického alebo konzultárneho zastupiteľstva druhého zmluvného štátu.

3. Česko-slovenskí a švajčiarski štátni príslušníci, ktorí majú v druhom zmluvnom štáte platné riadne povolenie na pobyt, sa tam môžu bez víza vrátiť.

Článok 2

1. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo osobitného pasu a ktorí cestujú na územie druhého zmluvného štátu ako členovia diplomatického alebo konzultárneho zastupiteľstva alebo zástupcovia v medzinárodnej vládnej organizácii na nástup svojej funkcie alebo na služobné rokovanie, môžu pricestovať a byť tam počas trvania ich pridelenia bez víza.

2. Rovnaké uľahčenia platia pre rodinných príslušníkov osôb oprávnených podľa odseku 1, ktoré sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo osobitného pasu.

Článok 3

Štátni príslušníci zmluvného štátu sú aj pri vycestovaní z druhého zmluvného štátu oslobodení od vycestovacieho víza alebo splnenia iných ďalších formalít.

Článok 4

Česko-slovenskí a švajčiarski štátni príslušníci, ktorí pricestujú na územie druhého zmluvného štátu alebo sa tam zdržiavajú, sú povinní podriadiť sa v týchto štátoch platným zákonom a iným predpisom týkajúcim sa pricestovania a pobytu cudzincov, ako aj výkonu samostatnej alebo nesamostatnej zárobkovej činnosti.

Článok 5

Toto Dojednanie neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu alebo ktorých prítomnosť v krajine je protizákonná.

Článok 6

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že kedykoľvek prevezmú bez formalít svojich štátnych príslušníkov, ktorí podľa ustanovení tohto Dojednania pricestovali na územie druhého zmluvného štátu.

Článok 7

Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie týchto ustanovení. Pozastavenie alebo ich zrušenie sa bude bez meškania notifikovať druhému zmluvnému štátu.

Článok 8

Zmluvné štáty si odovzdajú diplomatickou cestou vzory nových alebo zmenených cestovných pasov spolu s údajmi o ich použití, a to, pokiaľ je to možné, 60 dní pred ich zavedením.

Článok 9

Toto Dojednanie platí aj pre územie Kniežatsva Lichtenštajnsko. Lichtenštajnskí krajinskí občania môžu pricestovať na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za rovnakých podmienok ako švajčiarski štátni príslušníci.

Článok 10

1. Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu. Možno ho kedykoľvek vypovedať pri dodržaní lehoty 3 mesiacov. Oznámenie treba druhej strane notifikovať diplomatickou cestou.

2. Toto Dojednanie je vyhotovené v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade, že Švajčiarska spolková rada vysloví súhlas s návrhmi obsiahnutými v tejto nóte, bude táto nóta a nóta s odpoveďou Švajčiarskeho veľvyslanectva obsahujúca súhlas Švajčiarskej spolkovej rady tvoriť Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou, ktoré nadobudne platnosť 15. augustom 1990.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Švajčiarske veľvyslanectvo svojou najhlbšou úctou.

V Prahe 31. júla 1990.

Švajčiarske veľvyslanectvo
Praha

Švajčiarske veľvyslanectvo

Švajčiarske veľvyslanectvo má česť potvrdiť príjem nóty Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 31. júla 1990, ktorá má toto znenie:

„Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má česť navrhnúť Švajčiarskemu veľvyslanectvu nasledujúce Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti:

Článok 1

1. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu a nemajú v úmysle sa zdržiavať v druhom zmluvnom štáte dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať bez víza do druhého zmluvného štátu a byť tam.

2. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území druhého zmluvného štátu dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, musia dostať vízum od príslušného diplomatického alebo konzulárneho zastupiteľstva druhého zmluvného štátu.

3. Česko-slovenskí a švajčiarski štátni príslušníci, ktorí majú v druhom zmluvnom štáte platné riadne povolenie na pobyt, sa tam môžu bez víza vrátiť.

Článok 2

1. Štátni príslušníci zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo osobitného pasu a ktorí cestujú na územie druhého zmluvného štátu ako členovia diplomatického alebo konzultárneho zastupiteľstva alebo zástupcovia v medzinárodnej vládnej organizácii na nástup svojej funkcie alebo na služobné rokovanie, môžu pricestovať a byť tam počas trvania ich pridelenia bez víza.

2. Rovnaké uľahčenia platia pre rodinných príslušníkov osôb oprávnených podľa odseku 1, ktoré sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo osobitného pasu.

Článok 3

Štátni príslušníci zmluvného štátu sú aj pri vycestovaní z druhého zmluvného štátu oslobodení od vycestovacieho víza alebo splnenia iných ďalších formalít.

Článok 4

Česko-slovenskí a švajčiarski príslušníci, ktorí pricestujú na územie druhého zmluvného štátu alebo sa tam zdržiavajú, sú povinní podriadiť sa v týchto štátoch platným zákonom a iným predpisom týkajúcim sa pricestovania a pobytu cudzincov, ako aj výkonu samostatnej alebo nesamostatnej zárobkovej činnosti.

Článok 5

Toto Dojednanie neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu alebo ktorých prítomnosť v krajine je protizákonná.

Článok 6

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že kedykoľvek prevezmú bez formalít svojich štátnych príslušníkov, ktorí podľa ustanovení tohto Dojednania pricestovali na územie druhého zmluvného štátu.

Článok 7

Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie týchto ustanovení. Pozastavenie alebo ich zrušenie sa bude bez meškania notifikovať druhému zmluvnému štátu.

Článok 8

Zmluvné štáty si odovzdajú diplomatickou cestou vzory nových alebo zmenených cestovných pasov spolu s údajmi o ich použití, a to, pokiaľ je to možné, 60 dní pred ich zavedením.

Článok 9

Toto Dojednanie platí aj pre územie Kniežatsva Lichtenštajnsko. Lichtenštajnskí krajinskí občania môžu pricestovať na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za rovnakých podmienok ako švajčiarski štátni príslušníci.

Článok 10

1. Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu. Možno ho kedykoľvek vypovedať pri dodržaní lehoty 3 mesiacov. Oznámenie treba druhej strane notifikovať diplomatickou cestou.

2. Toto Dojednanie je vyhotovené v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade, že Švajčiarska spolková rada vysloví súhlas s návrhmi obsiahnutými v tejto nóte, bude táto nóta a nóta s odpoveďou Švajčiarskeho veľvyslanectva obsahujúca súhlas Švajčiarskej spolkovej rady tvoriť Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou, ktoré nadobudne platnosť 15. augustom 1990.“

Švajčiarske veľvyslanectvo má česť informovať o súhlase Švajčiarskej spolkovej rady s uvedenými ustanoveniami.

Švajčiarske veľvyslanectvo využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svojou najhlbšou úctou.

Praha 31. júla 1990.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.