Oznámenie č. 375/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi

Čiastka 63/1990
Platnosť od 17.09.1990 do31.01.2002
Zrušený 46/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.