Vyhláška č. 370/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky

Čiastka 60/1990
Platnosť od 06.09.1990 do30.06.1992
Účinnosť od 10.09.1990 do30.06.1992
Zrušený 228/1992 Zb.

370

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 31. augusta 1990

o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky

Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 22 písm. j) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje oprávnenie na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky1) (ďalej len „predaj za devízové prostriedky“) a ďalej podrobnosti postupu pri udeľovaní, zmene a odnímaní povolenia na predaj za devízové prostriedky a prípady, keď sa povolenie na predaj za devízové prostriedky navyžaduje.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na predaj tovaru a poskytovanie služieb za odberné poukazy podniku zahraničného obchodu Tuzex2) ani na činnosť uskutočňovanú na základe oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť.

§ 2

Predaj za devízové prostriedky sú oprávnené vykonávať česko-slovenské a zahraničné osoby na základe povolenia Federálneho ministerstva financií udeleného po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu (ďalej len „povolenie“) a v súlade s podmienkami ustanovenými v § 19 ods. 5 zákona a v § 3 tejto vyhlášky, pokiaľ nejde o prípady, keď sa podľa zákona alebo tejto vyhlášky povolenie nevyžaduje.

§ 3

Česko-slovenské alebo zahraničné osoby sú oprávnené vykonávať predaj za devízové prostriedky za týchto podmienok:

a) ceny tovaru alebo služieb budú určené vo voľne zameniteľných cudzích menách uvedených v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej (ďalej len „voľne zameniteľné meny“) a platby budú prijímané vo valutách alebo devízach znejúcich na tieto voľne zameniteľné meny;

b) česko-slovenské a zahraničné osoby budú uskutočňovať predaj za devízové prostriedky v prevádzkárňach tak, aby kupujúci bol upozornený, že sa v nich uskutočňuje predaj za devízové prostriedky. Pokiaľ predaj za devízové prostriedky sa nebude uskutočňovať v prevádzkárni, musí sa kupujúci upozorniť, že ide o predaj za devízové prostriedky pred uskutočnením tohto predaja.

§ 4

(1) Žiadosť o povolenie predaja za devízové prostriedky musí obsahovať:

a) názov a sídlo (meno a bydlisko) žiadateľa;

b) druh tovaru alebo služby, ktoré sa majú predávať, prípadne uskutočňovať za devízové prostriedky;

c) predpokladaný devízový príjem z predaja za devízové prostriedky,

d) údaj o tom, či predaj za devízové prostriedky sa bude uskutočňovať vo vzťahu k česko-slovenským alebo zahraničným osobám.

(2) Žiadateľ pripojí k žiadosti potvrdenie o zložení kaucie.3)

§ 5

Povolenie na predaj za devízové prostriedky nenahrádza povolenie, resp. registráciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.4)

§ 6

(1) Povolenie podľa § 2 tejto vyhlášky sa nevyžaduje:

a) na poskytovanie ubytovacích a bezprostredne súvisiacich služieb, pokiaľ sa uskutočnia v mieste ubytovania česko-slovenskými osobami zahraničným osobám za voľne zameniteľné meny;

b) na prenajímanie nebytových priestorov česko-slovenskými osobami zahraničným osobám za voľne zameniteľné meny;

c) na poskytovanie audítorských, poradenských a konzultačných služieb česko-slovenskými osobami zahraničným osobám za voľne zameniteľné meny;

d) na poskytovanie prekladateľských, tlmočníckych a sprievodcovských služieb česko-slovenskými osobami zahraničným osobám za voľne zameniteľné meny;

e) na poskytovanie právnej pomoci oprávnenými česko-slovenskými osobami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zahraničným osobám za voľne zameniteľné meny.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 musia byť splnené podmienky ustanovené v § 3 tejto vyhlášky.

§ 7

Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu môže zmeniť alebo odňať vydané povolenie v prípade porušenia podmienok ustanovených touto vyhláškou alebo zmeniť vydané povolenie k žiadosti česko-slovenskej alebo zahraničnej osoby.

§ 8

Doterajšie povolenia vydané do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška č. 83/1988 Zb. o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembrom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 devízového zákona č. 162/1989 Zb. v znení zákona č. 109/1990 Zb.

2) Vyhláška FMZO a FMF č. 8/1981 Zb. o odberných poukazoch PZO Tuzex.

3) § 19 ods. 5 a § 7b zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

4) Napr. zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, devízový zákon č. 162/1989 Zb. v znení zákona č. 109/1990 Zb., zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, zákon ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom Obchode v znení neskorších predpisov.