Vyhláška č. 365/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

365

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 20. srpna 1990

o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na studenty vysokoškolského studia na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“). Hmotné a finanční zabezpečení zahraničních studentů přijatých ke studiu na základě mezivládních dohod stanoví zvláštní předpis.1)

§ 2

Druhy stipendií

Vysoké školy poskytují z prostředků státního rozpočtu stipendium a mimořádné stipendium.

§ 3

Stipendium

Stipendium do výše 1000 Kčs měsíčně může děkan přiznat studentům za vynikající studijní výsledky.

§ 4

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které může přiznat děkan studentům například jako odměnu za vynikající kulturní, vědecké a sportovní výsledky, za vynikající studijní výsledky během celého studia nebo v tíživé sociální situaci. Mimořádné stipendium lze přiznat na žádost studenta nebo z vlastního podnětu děkana.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 5

Kritéria pro přiznání a odnětí stipendia a mimořádného stipendia (dále jen „stipendia“) stanoví stipendijní řád vysoké školy (fakulty), který schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty.

§ 6

Podle této vyhlášky lze poskytovat stipendia i studentům vyslaným vysokou školou na část studia na zahraniční vysoké školy.2)

§ 7

(1) Roční limit finančních prostředků na stipendia stanoví ministerstvo po projednání s Radou vysokých škol, zejména s ohledem na počet studentů.

(2) Roční objem finančních prostředků na stipendia na vysoké škole a jeho rozdělení jednotlivým fakultám schvaluje na návrh rektora akademický senát vysoké školy.

§ 8

Poskytování stipendií z mimorozpočtových prostředků, tuzemských i zahraničních (z darů, nadací apod.) je v pravomoci vysoké školy nebo fakulty.

§ 9

(1) Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úlohy děkana podle této vyhlášky rektor a úkoly akademického senátu fakulty akademický senát vysoké školy.

(2) Na samostatných pedagogických fakultách plní úlohy rektora podle této vyhlášky děkan a úkoly akademického senátu vysoké školy akademický senát fakulty.


PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 10

Pro období od 1. září 1990 do 31. prosince 19903) může děkan přiznat studentům:

a) sociální stipendium do výše 450 Kčs, které se poskytuje, pokud průměrný čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti rodičů studenta a studenta, nebo jednoho z rodičů studenta, jeho manžela a studenta nebo manžela studenta a studenta nepřesahuje 750 Kčs. Do příjmů se nezahrnují přídavky na děti a výchovné k důchodcům, mateřský příspěvek, sirotčí důchod, odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, stipendia poskytovaná studentům vysokoškolského studia, stipendia a odměny poskytované žákům denního studia na středních školách, výdělek nezaopatřených dětí za práce konané v době prázdnin a jejich výdělek z příležitostného zaměstnání, zvýšení důchodů po 30. 9. 1990, státní vyrovnávací příspěvek 140 Kčs. Student se započítává do počtu členů domácnosti jednou,

b) sociální stipendium ve výši 450 Kčs studentům, kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě a jejichž manžel není výdělečně činný, studentům oboustranně osiřelým nebo studentům, kteří pobírají příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči,

c) sociální stipendium poskytované studentkám–matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem ve výši 350 Kčs na první dítě a 200 Kčs na každé další dítě; studentkám–matkám lze toto stipendium poskytnout zpětně počínaje měsícem, do něhož spadá začátek šestého týdne před porodem.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zásady hmotného a finančního zabezpečení cizinců studujících v ČSSR (usnesení vlády ČSSR č. 263 z 10.10.1985).

2) Stipendium studentů vyslaných ke studiu na zahraniční vysoké školy na základě mezivládních dohod stanoví zvláštní předpis.

3) Od 1. ledna 1991 vysoké školy sociální stipendia neposkytují; sociálně potřebné studenty zajišťují orgány sociálního zabezpečení na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.