Oznámenie č. 361/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 17 - Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

361

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 10. augusta 1990 č. 7.268/89-220, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 15.662/84-020 z 2. novembra 1984 o predpise L 17 - Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciu výnosu zabezpečuje Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.