Oznámenie č. 360/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 16 Ochrana životného prostredia zväzok I - Hluk lietadiel

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

360

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 9. augusta 1990 č. 17.780/90-0220, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 18.268/85-20 z 25. októbra 1985 o predpise L 16 Ochrana životného prostredia zväzok I - Hluk lietadiel.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciu výnosu zabezpečuje Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.