Oznámenie č. 359/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 26. januára 1990.

359

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

oznamuje, že 7. apríla 1989 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 26. januára 1990.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Brazílskej federatívnej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené princípmi vzájomnej úcty, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a obojstrannej výhodnosti a prianím posilniť zväzky priateľstva, ktoré spája ľud oboch krajín,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Táto Dohoda upravuje všetku aktivitu a činnosť v oblasti kultúry, školstva a športu vykonávanú príslušnými vládnymi organizáciami a inštitúciami jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať dvojstrannú výmenu a spoluprácu na poli kultúry, školstva a športu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 3

1. Výmena a spolupráca medzi zmluvnými stranami bude zahŕňať:

a) výmenu pedagógov, spisovateľov, prekladateľov, skladateľov, maliarov, divadelných a filmových pracovníkov, režisérov a ich technického personálu, umelcov, sólistov baletu, koncertných umelcov, sochárov, architektov, športovcov a študentov postgraduálnych kurzov,

b) usporadúvanie pravidelných kurzov portugalského jazyka, brazílskej literatúry a kultúry na vysokých školách v Československej socialistickej republike a českého a slovenského jazyka a česko-slovenskej literatúry a kultúry na brazílskych univerzitách,

c) preklady a vydávanie literárnych a umeleckých diel druhej strany vysokej umeleckej úrovne,

d) výmenu kníh, kultúrnych publikácií a informácií o múzeách, knižniciach a ďalších kultúrnych inštitúciách,

e) výmenu školských delegácií podľa obojstranného záujmu,

f) organizovanie kultúrnych akcií, ako sú výstavy, prednášky, divadelné predstavenia, filmové prehliadky, prehliadky televíznych programov, hudobné programy, tanečné vystúpenia, cirkusové predstavenia a športové súťaže.

2. Zmluvné strany poskytnú podľa svojich možností a podľa vzájomnej dohody miesta a štipendiá na svojich vysokých školách a univerzitách pre študentov postgraduálnych kurzov druhej zmluvnej strany.

3. Za účelom plnenia tejto Dohody zmluvné strany budú dojednávať diplomatickou cestou dvojročné vykonávacie programy, ktoré budú zahŕňať formy spolupráce, finančné a iné dôležité podmienky potrebné pre jej realizáciu. Vykonávacie plány sa budú dojednávať tak, aby sa zabezpečila plynulosť a nadväznosť plnenia ustanovení tejto Dohody.

4. Zmluvné strany budú podporovať na územiach svojich štátov organizáciu dvojročných programov kultúrnych, školských a športových výmen v rámci tejto Dohody, včítane výmen umeleckého materiálu a umeleckých diel pri dodržiavaní autorských práv, didaktického materiálu a kultúrneho a vzdelávacieho zariadenia.

Článok 4

1. Česko-slovenská zmluvná strana poveruje Federálne ministerstvo zahraničných vecí ako koordinátora vykonávania tejto Dohody, brazílska zmluvná strana poveruje za rovnakým účelom Ministerstvo zahraničných vecí. Koordinátori plnenia tejto Dohody sa budú zaoberať:

a) analýzou rozvoja dvojstrannej výmeny a spolupráce na poli kultúry, školstva a športu;

b) hodnotením plnenia dvojročných programov výmen, posudzovaním a schvaľovaním dvojročných programov.

2. Všetky otázky spojené s prípravou a vykonávaním programov kultúrnych, školských a športových výmen a spolupráce medzi zmluvnými stranami sa budú prerokúvať medzi koordinačnými orgánmi prostredníctvom príslušných diplomatických misií.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať všetku činnosť kultúrneho, školského a športového charakteru, uskutočňovanú na území druhej strany, v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 5

Zmluvné strany budú uzavierať diplomatickou cestou doplnkové dojednania k tejto Dohode smerujúce k vytváraniu priamych stykov medzi univerzitami a vysokoškolskými inštitúciami práve tak, ako medzi kultúrnymi a športovými inštitúciami oboch štátov, ktoré si prajú spolupracovať na poli kultúry, školstva a športu v súlade so zásadami a ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 6

Akákoľvek úprava tejto Dohody alebo jej revízia sa musí navrhnúť písomne a nadobudne platnosť po schválení oboma zmluvnými stranami.

Článok 7

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými sa zmluvné strany budú navzájom informovať o jej schválení v súlade s ústavnými predpismi platnými v oboch zmluvných štátoch.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu dvoch rokov, po ktorej sa bude automaticky predlžovať vždy na dobu dvoch rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne, najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti, nevypovie.

Článok 8

V prípade vypovedania tejto Dohody záväzky, prijaté v priebehu platnosti Dohody, sa budú spravovať jej ustanoveniami až do ich splnenia.

Dané v Prahe 7. apríla 1989 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Jaromír Johanes v. r.

minister zahraničných vecí ČSSR

Za vládu

Brazílskej federatívnej

republiky:

Roberto Costa de Abreu Sodré v. r.

minister zahraničných vecí

Brazílskej federatívnej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.