Vyhláška č. 358/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990 do29.09.2000
Účinnosť od 15.09.1990 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

358

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 23. augusta 1990

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. konania pretekov Veľká pardubická sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je v strednej časti vľavo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vpravo od neho je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince.

(2) Na rube stokorunáka sú vyobrazené dva kone v skoku. Pod nimi vľavo je v troch riadkoch text „1990 100. VELKÁ PARDUBICKÁ“. Autorom návrhu stokorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené vpravo pri okraji mince nad kopytom koňa.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembrom 1990.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

v z. Ing. Valach v. r.


Obrázek 01