Vyhláška č. 357/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

357

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 27. augusta 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 sa slová „5. roku“ a slová „do 5 rokov“ nahrádzajú slovami „6. roku“ a slovami „do 6 rokov“.

2. V § 14 ods. 2 sa slová „5. roku“ a slová „10. roku“ nahrádzajú slovami „6. roku“ a slovami „16. roku“.

3. V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vek cestujúceho od dovŕšeného 10. roku do 16. roku sa musí na požiadanie preukázať; podrobnosti určuje tarifa.“.

4. V § 18 ods. 2 druhá veta znie „Za zavinené poškodenie alebo znečistenie staničných priestorov, vozidiel alebo zariadenia železnice zaplatí cestujúci sumu určenú tarifou a okrem toho aj náhradu vzniknutej škody.“.

5. V § 18 ods. 6 druhá veta znie: „Kto prekročí tento zákaz, zaplatí sumu určenú tarifou.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.


Minister:

Ing. Nezval v. r.