Oznámenie č. 343/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

343

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 70 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe výnos z 31. júla 1990 č.: 17 384/1989-050 o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990. Bude uverejnený vo Vestníku dopravy. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy.