Oznámenie č. 342/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. augusta 1990.