Oznámenie č. 342/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. augusta 1990.

342

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. júla 1990 bola v Prahe dojednaná výmenou nót Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. augusta 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad švédskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Vaša Excelencia,

mám česť Vás informovať, že s úmyslom podporovať spoluprácu medzi Švédskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na základe záväzkov vyplývajúcich zo Záverečného aktu a ďalších zodpovedajúcich dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a s cieľom uľahčiť cestovanie medzi Švédskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je švédska vláda pripravená dojednať s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dohodu v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Dohoda medzi Švédskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o zrušení vízovej povinnosti

Článok 1

Švédski občania, držitelia platných švédskych pasov, môžu voľne pricestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 2

Česko-slovenskí občania, držitelia platných česko-slovenských pasov, môžu voľne pricestovať do Švédska cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Švédsku bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o upustení pasovej kontroly medzi severskými štátmi z 12. júla 1957. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup alebo pobyt v štáte nežiadúcim osobám.

Článok 5

Úrady každého štátu sa zaväzujú prijať bez prieťahov späť na svoje územie každého svojho občana.

Článok 6

Každá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie predchádzajúcich ustanovení ako celok alebo čiastočne, s výnimkou článku 5, z dôvodov verejného poriadku. Toto pozastavenie sa musí ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 7

Táto Dohoda nadobúda platnosť 1. augustom 1990. Dohodu môže vypovedať písomne jedna zo zmluvných strán, výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa jej oznámenia.

Pokiaľ spomenuté návrhy sú prijateľné pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, mám tú česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie na ňu tvorila Dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v tejto oblasti.

Prosím, prijmite Vaša Excelencia, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Praha 13. júla 1990

Lars-Ake Nilsson
veľvyslanec Švédska

Ing. Robert Harenčár
I. námestník ministra zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí

Praha

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Švédska a má česť potvrdiť príjem nóty váženého veľvyslanectva číslo 39 z 13. júla 1990, ktorou sa navrhuje uzavretie dohody medzi vládou Švédska a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty tohto znenia:

Článok 1

Švédski občania, držitelia platných švédskych pasov, môžu voľne pricestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 2

Česko-slovenskí občania, držitelia platných česko-slovenských pasov, môžu voľne pricestovať do Švédska cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v Švédsku bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba troch mesiacov sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o upustení pasovej kontroly medzi severskými štátmi z 12. júla 1957. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup alebo pobyt v štáte nežiadúcim osobám.

Článok 5

Úrady každého štátu sa zaväzujú prijať bez prieťahov späť na svoje územie každého svojho občana.

Článok 6

Každá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie predchádzajúcich ustanovení ako celok alebo čiastočne, s výnimkou článku 5, z dôvodov verejného poriadku. Toto pozastavenie sa musí ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 7

Táto Dohoda nadobúda platnosť 1. augustom 1990. Dohodu môže vypovedať písomne jedna zo zmluvných strán, výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa jej oznámenia.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má česť oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi vlády Švédska. V súlade s tým tvorí nóta veľvyslanectva Švédska č. 39 z 13. júla 1990 a táto nóta Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky využíva túto príležitosť, aby znova ubezpečilo veľvyslanectvo Švédska svojou najhlbšou úctou.

V Prahe 13. júla 1990

Veľvyslanectvo
Švédska

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.