Oznámenie č. 341/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júlom 1990.

341

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že výmenou nót z 10. a 11. júla 1990 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Dohoda nadobudla platnosť 15. júlom 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad francúzskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Veľvyslanectvo Francúzska
v Česko-Slovensku

Praha 10. júla 1990

Veľvyslanectvo Francúzska vyjadruje úctu Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má česť ho oboznámiť s návrhom francúzskej vlády, ktorého obsahom je toto: v prianí podporovať rozvoj dvojstranných stykov medzi Francúzskom a Česko-Slovenskom a uľahčovať cestovanie ich občanov v duchu Záverečného dokumentu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe francúzskej vláde sa javí žiadúce navrhnúť česko-slovenskej vláde zrušenie vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty podľa nasledujúcich ustanovení:

1. Česko-slovenskí občania budú mať na predloženie platného národného diplomatického, služobného alebo cestovného pasu bezvízový vstup do francúzskych departmentov na pobyty kratšie ako tri mesiace alebo rovnajúce sa trom mesiacom.

2. Bez víz budú môcť cestovať do zámorských území Francúzskej republiky na dobu kratšiu ako jeden mesiac alebo rovnajúcu sa jednému mesiacu. Nad túto dobu budú musieť mať pred odchodom vízum.

3. Francúzski občania budú mať na predloženie platného národného diplomatického, služobného alebo cestovného pasu bezvízový vstup na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pobyty kratšie ako tri mesiace alebo rovnajúce sa trom mesiacom.

4. Občania jedného alebo druhého štátu sú však aj naďalej povinní dodržiavať zákony a predpisy každého štátu upravujúce vstup, pobyt a prácu cudzincov na jeho území. Rovnako tak si každý zmluvný štát vyhradzuje právo z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku odmietnuť osobám vstup na svoje územie alebo pobyt.

5. Občania jedného alebo druhého štátu, ktorí sú držiteľmi diplomatického, služobného alebo cestovného pasu, podliehajú naďalej vízovej povinnosti na pobyty presahujúce dobu troch mesiacov.

6. Uvedené ustanovenia môže čiastočne alebo úplne pozastaviť jedna alebo druhá strana. Zavedenie alebo zrušenie takého opatrenia sa musí bezodkladne písomne oznámiť druhej strane diplomatickou cestou.

Francúzske veľvyslanectvo navrhuje, aby táto nóta a odpoveď Federálneho ministerstva zahraničných vecí tvorili dohodu medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty, ktorá nadobudne platnosť 15. júlom a mohla by byť kedykoľvek jednou alebo druhou vládou vypovedaná, pričom výpoveď by nadobudla účinnosť 60 dní po jej písomnom oznámení.

Veľvyslanectvo Francúzska využíva túto príležitosť, aby znova vyjadrilo Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svoju hlbokú úctu.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Praha

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Francúzskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty váženého veľvyslanectva č.: 248/CS-90 z 10. júla 1990, ktorou sa navrhuje uzavretie dohody medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty, tohto znenia:

1. Česko-slovenskí občania budú mať na predloženie platného národného diplomatického, služobného alebo cestovného pasu bezvízový vstup do francúzskych departmentov na pobyty kratšie ako tri mesiace alebo rovnajúce sa trom mesiacom.

2. Bez víz budú môcť cestovať do zámorských území Francúzskej republiky na dobu kratšiu ako jeden mesiac alebo rovnajúcu sa jednému mesiacu. Nad túto dobu budú musieť mať pred odchodom vízum.

3. Francúzski občania budú mať na predloženie platného národného diplomatického, služobného alebo cestovného pasu bezvízový vstup na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pobyty kratšie ako tri mesiace alebo rovnajúce sa trom mesiacom.

4. Občania jedného alebo druhého štátu sú však aj naďalej povinní dodržiavať zákony a predpisy každého štátu upravujúce vstup, pobyt a prácu cudzincov na jeho území. Rovnako tak si každý zmluvný štát vyhradzuje právo z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku odmietnuť osobám vstup na svoje územie alebo pobyt.

5. Občania jedného alebo druhého štátu, ktorí sú držiteľmi diplomatického, služobného alebo cestovného pasu, podliehajú naďalej vízovej povinnosti na pobyty presahujúce dobu troch mesiacov.

6. Uvedené ustanovenia môže čiastočne alebo úplne pozastaviť jedna alebo druhá strana. Zavedenie alebo zrušenie takého opatrenia sa musí bezodkladne písomne oznámiť druhej strane diplomatickou cestou.

Francúzske veľvyslanectvo navrhuje, aby táto nóta a odpoveď Federálneho ministerstva zahraničných vecí tvorili dohodu medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty, ktorá nadobudne platnosť 15. júlom a mohla by byť kedykoľvek jednou alebo druhou vládou vypovedaná, pričom výpoveď by nadobudla účinnosť 60 dní po jej písomnom oznámení.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má česť oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi vlády Francúzskej republiky. V súlade s tým tvorí nóta veľvyslanectva Francúzskej republiky č. 248/CS-90 z 10. júla 1990 a táto nóta Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty.
Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky využíva túto príležitosť, aby znova ubezpečilo veľvyslanectvo Francúzskej republiky svojou hlbokou úctou.

V Prahe 11. júla 1990

Veľvyslanectvo
Francúzskej republiky

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.