Oznámenie č. 340/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 1. júlom 1990.

340

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 27. júna 1990 bolo dojednané výmenou nót Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko. Dojednanie nadobudlo platnosť 1. júlom 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad nemeckej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Spolkový minister
zahraničných vecí

V Bonne 26. 6. 1990

Pán minister,

mám česť Vám v mene vlády Spolkovej republiky Nemecko navrhnúť na uľahčenie cestovného ruchu medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou toto Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti:

1. Česko-slovenskí štátni príslušníci, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu a nemajú v úmysle zdržiavať sa v Spolkovej republike Nemecko dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať do Spolkovej republiky Nemecko a zdržiavať sa tam bez víza (povolenia na pobyt vo forme víza).

2. Nemeckí štátni príslušníci, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu a nemajú v úmysle zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa tam bez víza (povolenia na pobyt vo forme víza).

3. Obe strany si vymenia včas pred nadobudnutím platnosti tohto Dojednania vzory platných cestovných dokladov.

4. Ak jedna strana po nadobudnutí platnosti tohto Dojednania zavedie nový cestovný doklad, oznámi to diplomatickou cestou druhej strane najneskôr 30 dní pred jeho zavedením včítane zaslania vzoru.

5. Toto Dojednanie nezbavuje nemeckých štátnych príslušníkov a česko-slovenských štátnych príslušníkov povinnosti rešpektovať počas pobytu na území druhej strany jej platné zákony a iné predpisy.

6. Príslušné úrady oboch strán si vyhradzujú právo odmietnuť vstup alebo zakázať pobyt nežiadúcim osobám.

7. Obe strany prevezmú na svoje územie vždy bez formalít svojich štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu.

8. Obe strany prevezmú takisto svojich štátnych príslušníkov, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného dokladu. V prípade potreby im príslušné diplomatické alebo konzulárne zastúpenie vystaví cestovný doklad.

9. Každá strana môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia alebo iných závažných dôvodov prerušiť na prechodnú dobu úplne alebo sčasti vykonávanie uvedených ustanovení. Toto prerušenie a jeho ukončenie sa musí druhej strane bez meškania oznámiť diplomatickou cestou.

10. Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 bude toto Dojednanie v súlade s ustanovenými postupmi rozšírené na Berlín (Západný).

11. Toto Dojednanie nadobúda platnosť 1. júlom 1990.

12. Toto Dojednanie sa môže kedykoľvek pri dodržaní lehoty 3 mesiacov vypovedať. Výpoveď sa musí druhej strane oznámiť diplomatickou cestou.

V prípade, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi obsiahnutými pod bodmi 1 až 12, bude táto nóta a nóta vyjadrujúca súhlas Vašej vlády tvoriť Dojednanie medzi oboma našimi vládami.

Prijmite, pán minister, ubezpečenie mojej hlbokej úcty.

Hans-Dietrich Genscher v. r.

minister zahraničných vecí

Spolkovej republiky Nemecko

Jeho Excelencii
ministrovi zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
pánovi Jiřímu Dienstbierovi

Praha 27. júna 1990

Vážený pán minister,

mám česť potvrdiť príjem Vašej nóty z 27. júna 1990, v ktorej v mene Vašej vlády navrhujete uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko. Text Vašej nóty v dohodnutom českom znení je nasledujúci:

„Pán minister,

mám česť Vám v mene vlády Spolkovej republiky Nemecko navrhnúť na uľahčenie cestovného ruchu medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou toto Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti:

1. Česko-slovenskí štátni príslušníci, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu a nemajú v úmysle zdržiavať sa v Spolkovej republike Nemecko dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať do Spolkovej republiky Nemecko a zdržiavať sa tam bez víza (povolenia na pobyt vo forme víza).

2. Nemeckí štátni príslušníci, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu a nemajú v úmysle zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike dlhšie ako 3 mesiace alebo tam vykonávať zárobkovú činnosť, môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa tam bez víza (povolenia na pobyt vo forme víza).

3. Obe strany si vymenia včas pred nadobudnutím platnosti tohto Dojednania vzory platných cestovných dokladov.

4. Ak jedna strana po nadobudnutí platnosti tohto Dojednania zavedie nový cestovný doklad, oznámi to diplomatickou cestou druhej strane najneskôr 30 dní pred jeho zavedením včítane zaslania vzoru.

5. Toto Dojednanie nezbavuje nemeckých štátnych príslušníkov a česko-slovenských štátnych príslušníkov povinnosti rešpektovať počas pobytu na území druhej strany jej platné zákony a iné predpisy.

6. Príslušné úrady oboch strán si vyhradzujú právo odmietnuť vstup alebo zakázať pobyt nežiadúcim osobám.

7. Obe strany prevezmú na svoje územie vždy bez formalít svojich štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu.

8. Obe strany prevezmú takisto svojich štátnych príslušníkov, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného dokladu. V prípade potreby im príslušné diplomatické alebo konzutárne zastúpenie vystaví cestovný doklad.

9. Každá strana môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia alebo iných závažných dôvodov prerušiť na prechodnú dobu úplne alebo sčasti vykonávanie uvedených ustanovení. Toto prerušenie a jeho ukončenie sa musí druhej strane bez meškania oznámiť diplomatickou cestou.

10. Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 bude toto Dojednanie v súlade s ustanovenými postupmi rozšírené na Berlín (Západný).

11. Toto Dojednanie nadobúda platnosť 1. júlom 1990.

12. Toto Dojednanie sa môže kedykoľvek pri dodržaní lehoty 3 mesiacov vypovedať. Výpoveď sa musí druhej strane oznámiť diplomatickou cestou.

V prípade, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi obsiahnutými pod bodmi 1 až 12, bude táto nóta a nóta vyjadrujúca súhlas Vašej vlády tvoriť Dojednanie medzi oboma našimi vládami.

Prijmite, pán minister, ubezpečenie mojej hlbokej úcty."

Mám česť Vám oznámiť, že moja vláda súhlasí s návrhmi obsiahnutými vo Vašej nóte. Vaša nóta a táto nóta tvoria týmto Dojednanie medzi oboma našimi vládami.

Prijmite, pán minister, ubezpečenie mojej hlbokej úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

minister zahraničných vecí

ČSFR

Jeho Excelencii
pánovi Hansovi-Dietrichovi Genscherovi
ministrovi zahraničných vecí
Spolkovej republiky Nemecko

Bonn

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.