Oznámenie č. 34/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 1. februárom 1990.