Oznámenie č. 34/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 1. februárom 1990.

34

Oznámenie

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 85, § 105 ods. 4 a § 176 ods. 4 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky výnos Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 20. decembra 1989 č. 7443/1989-402, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti. Výnosom sa určujú zásady pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, obdobia s nižšou potrebou práce a vymedzujú sa okruhy prác, pre výkon ktorých je potrebné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti s pracovníkmi vykonávajúcimi tieto práce. Výnos nadobudne účinnosť 1. februárom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, vo všetkých organizáciách riadených týmto ministerstvom a odboroch školstva, mládeže a telesnej výchovy národných výborov.