Oznámenie č. 339/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 15. júna 1990.

339

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 5. júna 1990 bola v Kodani dojednaná výmenou nót Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 15. júna 1990.

České preklady česko-slovenskej a dánskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Kodaň 5. júna 1990

Ministerstvo zahraničných vecí

Vaša Excelencia,

mám česť Vás informovať, že s cieľom uľahčiť cestovanie medzi Dánskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je vláda Dánska pripravená uzavrieť s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohodu za nasledujúcich podmienok:

Dohoda medzi Dánskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o zrušení víz

Článok 1

Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platného pasu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, môžu voľne vstupovať do Dánska cez oficiálne schválený hraničný priechod a zdržiavať sa v Dánsku bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba troch mesiacov sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru z 12. júla 1957 o upustení od pasovej kontroly na vnútroseverských hraniciach. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 2

Dánski občania, ktorí sú držiteľmi platných dánskych pasov, môžu voľne vstupovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek oficiálne schválený hraničný priechod a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup a pobyt v krajine občanom druhého štátu považovaným za nežiadúcich.

Článok 5

Úrady oboch štátov sa zaväzujú prijať bez formalít na svojom území každého svojho občana.

Článok 6

Každá z oboch vlád môže z dôvodov verejného poriadku úplne alebo sčasti dočasne pozastaviť uvedené ustanovenia s výnimkou článku 5. Toto pozastavenie bude ihneď diplomatickou cestou notifikované druhej vláde.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne platnosť 15. júnom 1990. Dohodu môže vypovedať každá z vlád písomným oznámením, pričom výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac po dátume oznámenia.

Pokiaľ sú uvedené návrhy pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prijateľné, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď Vašej Excelencie tvorili Dohodu medzi oboma vládami v tejto veci.

Prijmite prosím, Vaša Excelencia, ubezpečenie mojej najvyššej úcty.

Uffe Ellemann-Jensen v. r.

minister zahraničných vecí Dánska

Kodaň 5. júna 1990

Vaša Excelencia,

mám česť oznámiť, že som dostal Váš list z 5. júna, a potvrdiť, že Váš list a moja odpoveď tvoria Dohodu o zrušení víz. Váš list z 5. júna je citovaný nižšie:

„Vaša Excelencia,

mám česť Vás informovať, že s cieľom uľahčiť cestovanie medzi Dánskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je vláda Dánska pripravená uzavrieť s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohodu za nasledujúcich podmienok:

Dohoda medzi Dánskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o zrušení víz

Článok 1

Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platného pasu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, môžu voľne vstupovať do Dánska cez oficiálne schválený hraničný priechod a zdržiavať sa v Dánsku bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace. Táto doba troch mesiacov sa počíta odo dňa vstupu na územie jedného zo severských štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru z 12. júla 1957 o upustení od pasovej kontroly na vnútroseverských hraniciach. Každý pobyt v niektorom z týchto štátov počas šiestich mesiacov, ktorý predchádzal vstupu na územie niektorého z týchto štátov z neseverského štátu, sa započítava do uvedenej doby troch mesiacov.

Článok 2

Dánski občania, ktorí sú držiteľmi platných dánskych pasov, môžu voľne vstupovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez ktorýkoľvek oficiálne schválený hraničný priechod a zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bez víz po dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Článok 3

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu – prechodného alebo trvalého – a zamestnania.

Článok 4

Úrady oboch štátov si vyhradzujú právo zamietnuť povolenie na vstup a pobyt v krajine občanom druhého štátu považovaným za nežiadúcich.

Článok 5

Úrady oboch štátov sa zaväzujú prijať bez formalít na svojom území každého svojho občana.

Článok 6

Každá z oboch vlád môže z dôvodov verejného poriadku úplne alebo sčasti dočasne pozastaviť uvedené ustanovenia s výnimkou článku 5. Toto pozastavenie bude ihneď diplomatickou cestou notifikované druhej vláde.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne platnosť 15. júnom 1990. Dohodu môže vypovedať každá z vlád písomným oznámením, pričom výpoveď nadobúda platnosť jeden mesiac po dátume oznámenia.

Pokiaľ sú uvedené návrhy pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prijateľné, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď Vašej Excelencie tvorili Dohodu medzi oboma vládami v tejto veci.

Prijmite prosím, Vaša Excelencia, ubezpečenie mojej najvyššej úcty.

Uffe Ellemann-Jensen v. r.

minister zahraničných vecí Dánska“

Prijmite prosím, Vaša Excelencia, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Jiří Dienstbier v. r.

minister zahraničných vecí

Jeho Excelencii
pánovi Uffe Ellemannovi-Jensenovi
ministrovi zahraničných vecí

Kodaň

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.