Vyhláška č. 338/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990 do24.10.1990
Účinnosť od 27.08.1990 do24.10.1990
Zrušený 430/1990 Zb.

338

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. júla 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.


Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 19. júlom 1990.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška č. 90/1989 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 338/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného vozidla
A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
&nbsp 1 2 3
moped, motocykel, skúter &nbsp 150 0,59
150 250 0,71
250 &nbsp 0,80
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom &nbsp &nbsp 1,00
osobný (dodávkový) automobil &nbsp 900 1,49
900 1200 1,86
1200 1500 2,19
1500 2000 2,40
2000 &nbsp 2,85
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 3,53
4,5 6,0 4,23
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
&nbsp 1 2 3
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,44
1500 2000 1,65
2000 &nbsp 1,89
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 2,44
4,5 6,0 2,84
6,0 &nbsp 3,73

Príloha č. 2 vyhlášky č. 338/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota benzínu Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu
1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter 150 0,44 0,03 0,35 0,06
150 250 0,52 0,04 0,41 0,07
250 0,62 0,04 0,50 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom 0,78 0,05 0,61 0,12
osobný (dodávkový) automobil 900 1,27 0,10 0,84 0,33
900 1200 1,50 0,10 1,03 0,37
1200 1500 1,78 0,11 1,28 0,39
1500 2000 1,87 0,11 1,34 0,42
2000 2,24 0,13 1,64 0,47
Celková hmotnosť vozidla v tonách
nad do
nákladný automobil 4,5 3,37 0,15 2,64 0,58
4,5 6,0 4,02 0,16 3,24 0,62
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota motorovej nafty Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty nafty
1 2 3 4 5 6
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,03 0,11 0,53 0,39
1500 2000 1,11 0,11 0,58 0,42
2000 1,27 0,13 0,67 0,47
Celková hmotnosť vozidla v tonách
nad do
nákladný automobil 4,5 2,10 0,15 1,33 0,62
4,5 6,0 2,42 0,17 1,39 0,86

a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej látky, zvýši sa časť náhrady patriaca podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok.a to až do výšky 20 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorové nafty vypočítanej podľa stĺpca 5.

b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútromestskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej látky formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.