Nariadenie vlády č. 337/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.1992
Zrušený 13/1993 Z. z.

337

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júna 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 a § 42 ods.3 zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon), nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14 znie:

㤠14

(1) Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú fondom s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3 príspevok vo výške 2 % hrubej odmeny.

(2) Ak dedičia autorských práv a práv výkonných umelcov dosiahnu ročný príjem z autorských odmien a odmien výkonných umelcov viac ako 50 000 Kčs, odvádzajú prispevok fondom vo výške 3 % z hrubého ročného príjmu, ak dosiahnu viac ako 100 000 Kčs ročne, vo výške 5 % z hrubého ročného príjmu. Z príjmu podrobeného vyššiemu príspevku nesmie však po odpočítaní príspevku pre fond zostať príjemcovi menej, ako z najvyššieho súčtu odmien podrobeného ešte nižšiemu príspevku.

(3) Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č.36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.

(4) Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov patria fondom a tvoria základný zdroj ich príjmov pre plnenie ich úloh (§ 41 zákona).“.

2. § 15 znie:

㤠15

(1) Organizácia, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok vo výške 2 %; zrazené sumy vyúčtuje a odvedie hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej pre vyberanie príspevkov (§ 16).

(2) Príjemcovia autorských odmien, na odmeny ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 2 o zvýšenom príspevku, sú povinní poukázať príslušnej vyberajúcej organizácii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka rozdiel medzi príspevkami zaplatenými zrážkou a príspevkom, na úhradu ktorého sú povinní.

(3) Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 1 zákona č. 36/1965 Zb. v znení zákona č.160/1968 Zb. uhradí príjemca odmeny priamo organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov.“.


Čl. ll

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel;

2. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1980 č. MK 5394/1980-21 o opatreniach v zastupovaní autorov výtvarných diel podľa autorského zákona (reg. č. 31/1980 Zb.).

Čl. III

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.


Mečiar v. r.