Vyhláška č. 329/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

OBSAH

329

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 8. srpna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d), f) a h) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova: „u diety diabetické o 8,30 Kčs na osobu a den,“.

2. V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci připojují slova: „u diety diabetické o 4,60 Kčs na osobu a den,“.

3. V § 8 odst. 1 písm. c) bodu 3 se částka „29,70 Kčs“ nahrazuje částkou „35,00 Kčs“.

4. V § 8 odst. 1 písm. d) bodu 3 se částka „16,40 Kčs“ nahrazuje částkou „19,30 Kčs“.

5. § 9 odst. 3 písm. c) zní:

c) dieta diabetická, bílkovinná a výživná

snídaně 4,90

oběd 11,20

večeře 9,60

1 vedlejší jídlo 3,10.“.

6. V § 13 odst. 1 větě druhé se částka „29,70 Kčs“ nahrazuje částkou „35,00 Kčs“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.