Oznámenie č. 325/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Výnos je zrušený od 1. novembra 1991 predpisom č. 420/1991 Zb., pokiaľ sa vzťahuje na sudcov a justičných čakateľov. Výnos je zrušený od 1. decembra 1991 predpisom č. 489/1991 Zb., pokiaľ sa ...