Oznámenie č. 325/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Výnos je zrušený od 1. novembra 1991 predpisom č. 420/1991 Zb., pokiaľ sa vzťahuje na sudcov a justičných čakateľov. Výnos je zrušený od 1. decembra 1991 predpisom č. 489/1991 Zb., pokiaľ sa ...

325

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce a § 56 ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č.156/1969 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov justičných a notárskych čakateľov. Výnos upravuje základné a funkčné platy pre sudcov a štátnych notárov, ako i platy za riadiacu činnosť pre predsedov súdov, ich námestníkov a vedúcich štátnych notárov.

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

Výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 8. novembra 1978 č. 822/1978-Kádr., ktorou sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania okresných a krajských súdov, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov a úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 31. mája 1983 č. 262/1983-30 o zmene platového poriadku pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov č. 822/1978-Kádr. z 8. novembra 1978.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a na krajských a okresných súdoch Slovenskej republiky.