Vyhláška č. 323/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990 do30.09.1995
Účinnosť od 10.08.1990 do30.09.1995
Zrušený 202/1995 Z. z.

OBSAH

323

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 27. júla 1990

o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov

Federálne ministerstvo financií, Štátna banka česko-slovenská a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa ustanovenia § 34 ods. 3 devízového zákona č. 162/1989 Zb. v znení zákona č. 109/1990 Zb. ustanovujú:


§ 1

V žiadosti o povolenie majetkovej účasti na podnikaní v zahraničí (ďalej len „majetková účasť“) devízový tuzemec uvedie:

a) názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet podnikania (činnosti) devízového tuzemca,

b) názov (meno), sídlo (bydlisko), predmet podnikania a právnu formu zahraničného podniku,

c) výšku základného kapitálu zahraničného podniku,

d) výšku podielu devízového tuzemca na zahraničnom podniku, zdroj jeho financovania, menu a spôsob jeho úhrady,

e) výpočet návratnosti prostriedkov vynaložených devízovým tuzemcom,

f) charakteristiku devízového cudzozemca, ktorý sa podieľa na zahraničnom podniku, a výšku jeho majetkového podielu.

Obdobne postupuje devízový tuzemec pri žiadosti o zmenu výšky majetkovej účasti.

§ 2

V žiadosti o povolenie prevodu majetkového podielu devízového tuzemca na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou (ďalej len „majetkový podiel“) na devízového cudzozemca devízový tuzemec uvedie:

a) názov (meno) a sídlo (bydlisko),

b) názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet podnikania (činnosti) zahraničnej právnickej osoby, na ktorej sa devízový tuzemec majetkovo podieľa,

c) výšku jestvujúceho, prevádzaného a výsledného majetkového podielu,

d) cenu, za ktorú sa majetkový podiel prevádza,

e) názov (meno), sídlo (bydlisko) devízového cudzozemca, na ktorého sa majetkový podiel prevádza.

§ 3

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 1/1977 z 28. 2. 1977 o majetkových účastiach na podnikaní v zahraničí pri získavaní surovín a materiálov v nesocialistických krajinách publikovaná v čiastke 1/1977 Vestníka FMZO a registrovaná v čiastke 11/1977 Zbierky zákonov a úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 5/1983 z 8. 4. 1983 o povoľovaní majetkových účastí v zahraničí súvisiacich s vykonávaním medzinárodného obchodu, medzinárodnej dopravy a medzinárodného zasielateľstva publikovaná v čiastke 5/1983 Vestníka FMZO a registrovaná v čiastke 21/1983 Zbierky zákonov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Minister zahraničného obchodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Stračár v. r.