Oznámenie č. 322/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

322

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky

po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 105 ods. 4 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1988 Zb.) výnos č. 8/1990 z 2. júla 1990 o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky.

Výnos stanovuje rozsah obdobia, kedy pracovníkom s pracovným časom nerovnomerne rozvrhnutým podľa § 85 ods. 2 Zákonníka práce a pracovníkom, ktorých práca podstatne závisí od poveternostných vplyvov, prislúcha za každý týždeň dovolenky čerpanej v tomto období ďalšia dovolenka v trvaní dvoch dní, najviac však jeden týždeň.

Výnos nadobudol účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

Výnos bol publikovaný v Informáciach Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č.17/1990 a v Spravodajcovi Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č. 9/1990. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky a vo všetkých organizáciách tohto rezortu.