Vyhláška č. 318/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Účinnosť od 31.07.1990

OBSAH

318

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 12. června 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, se mění takto:

V § 5 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.