Vyhláška č. 317/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Účinnosť od 01.08.1990

OBSAH

317

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 24. července 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 141/1990 Sb. a vyhlášky č. 267/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 1 v části věty před středníkem se slova „do výše 2500 Kčs“ nahrazují slovy „do výše 3000 Kčs“.

2. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 152/1988 Sb.

Příspěvek na provoz motorových vozidel a příspěvek na úhradu pojistného (nejvyšší výměra)

ČI. II a částek podle této vyhlášky.
A. Jednostopá motorová vozidla - motorové tříkolky a vozidla zn. Velorex &nbsp
Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročně Příspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 50 ccm 1725 12
nad 50 do 100 ccm 1725 24
nad 100 do 350 ccm 1725 48
nad 350 ccm 2625 48
B. Automobily
Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročně Příspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 500 ccm 2625 60
nad 500 do 800 ccm 2625 144
nad 800 do 1250 ccm 3375 144
nad 1250 ccm 3675 144“.

Čl. II

Národní výbory poskytnou občanům, kterým byl v roce 1990 vyplacen příspěvek na nákup topné nafty nebo příspěvek na provoz motorového vozidla před účinností této vyhlášky, doplatek ve výši poloviny rozdílu částek podle dosavadního předpisu a částek podle této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.