Vyhláška č. 316/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Účinnosť od 01.09.1990

316

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 27. července 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Ministerstvo financí České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.), v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


Čl. I

1. § 1 odst. 3 písm. a) zní:

a) ceny při úplatných převodech vlastnictví nemovitostí a převody práva hospodaření s nemovitým národním majetkem mezi právnickými osobami, které jsou uskutečňovány smlouvou podle hospodářského zákoníku a jde-li o převod na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt,“.

2. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „mezi socialistickými organizacemi,“ nahrazují slovy „sjednané smlouvou podle hospodářského zákoníku mezi právnickými osobami,“.

3. § 3 zní:

㤠3

Ostatní obytné domy

Cena ostatních obytných domů10) se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem:

a) 1,00, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m2,

b) 0,95, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c) 0,85, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 250 m2.“.

4. V § 6 nadpis zní:

„Samostatné, řádové a patrové garáže“.

5. § 6 odst. 1 zní:

(1) Cena samostatné a řadové garáže se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.“.

6. § 6 odst. 2 zní:

(2) Cena patrové garáže jako celku se zjistí podle odstavce 1.“.

7. § 7 se vypouští.

8. § 10 odst. 1 zní:

(1) Cena staveb tvořících příslušenství staveb hlavních a cena staveb doplňujících užívání pozemku (dřevník, kůlna, prádelna apod.) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.“.

9. V § 10 odst. 2 se první a druhá věta vypouštějí.

10. § 11 zní:

㤠11

Provozní a zemědělské stavby

(1) Cena staveb určených pro ubytování (hotely, rekreační a školicí střediska, ubytovny apod.) a cena administrativních budov, škol, tělocvičen, obchodních budov, zdravotnických zařízení a ostatních budov užívaných k obdobným účelům se zjistí podle § 3.

(2) Cena staveb určených pro zemědělské účely (chlévy, stodoly, stáje, kolny, sýpky apod.), dílen a skladů do 150 m2 zastavěné plochy se zjistí podle § 10.

(3) Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením ceny za 1 m3 počtem m3 obestavěného prostoru7)

Stavby (bez technologie) Kčs za 1 m3 obestavěného prostoru
budovy výrobní pro průmysl 829,-
budovy výrobní pro energetiku 878,-
budovy kotelen 1009,-
budovy pro zemědělskou výrobu -stodoly, kolny, sýpky 167,-
budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů ostatní 552,-
haly kotelen 428,-
ostatní haly 381,-

Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných a betonových staveb 80 roků mimo staveb pro zemědělskou výrobu a chov živočichů. Pro stavby zemědělské výroby a chov živočichů a pro jiné než zděné a betonové stavby činí předpokládaná životnost 50 roků.

(4) Cena obytné části provozních a zemědělských staveb se zjistí samostatně podle § 3 s tím, že opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně včetně obytné části a může činit nejvýše 85 %.“.

11. § 14 zní:

㤠14

Ceny pozemků

(1) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu15) nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,16) zahrada,17) nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 2, činí:

250,- Kčs v hlavním městě Praze,
200,- Kčs v Brně,
150,- Kčs v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Poděbradech, Teplicích a v Ústí nad Labem,
100,- Kčs v ostatních městech, v nichž působí národní výbory první kategorie,18)
70,- Kčs v dalších městech, v nichž působí MěNV,
20,- Kčs v ostatních obcích.
Cena se upraví podle přílohy č. 7

Cena se upraví podle přílohy č. 7

(2) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu15) k individuální rekreaci19) a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci a nádvoří,16) zahrada,17) které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1 pokud je vyšší než 100,– Kčs za 1 m2. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,– Kčs za 1 m2. Cena se upraví podle přílohy č. 7.

(3) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo chmelnice se určí podle sazeb uvedených v příloze č. 9.

(4) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako louka a pastvina činí 75 % ceny orné půdy určené podle sazeb uvedených v příloze č. 9.

(5) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 až 4 činí 3,– Kčs za 1 m2.“.

12. § 16 odst. 1 zní:

(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku23) se vypočte procentní sazbou z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

Procentní sazba činí ročně:

a) 5 % u pozemků přenechávaných pro účely podnikání,

b) 2 %, je-li pozemek na území města a nejde-li o pozemky uvedené pod písmenem a),

c) 4 % v ostatních případech.“.

13. § 16 odst. 2 zní:

(2) Výše náhrady za dočasné užívání zemědělské půdy obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, louky, pastviny) a půdy, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není, se vypočte procentní sazbou z ceny pozemku.

Procentní sazba činí ročně:

a) 2,0 % za sady, vinice, chmelnice,

b) 1,5 % za ornou půdu,

c) 1,0 % za pastviny a louky,

d) 0,5 % za ostatní pozemky.

Výše náhrady za dočasné užívání pozemku,23) který je přenecháván k užívání jako zahrada, a pozemku k tomuto účelu již užívaného se vypočte podle odstavce 1.“.

14. § 16 odst. 4 se vypouští.

15. § 18 se vypouští.

16. Oddíl jedenáctý se vypouští.

17. § 20 a 21 znějí:

㤠20

Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 13, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 21 této vyhlášky, popř. § 20 původního znění této vyhlášky nebo podle § 21 vyhlášky č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků a po odečtení opotřebení platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou spolu se znaleckým posudkem, na jehož základě byla registrována, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.

§ 21

Při převodech staveb, pozemků a trvalých porostů pouze mezi občany lze sjednat zvýšení ceny zjištěné podle předchozích ustanovení bez omezení. V ostatních případech může zvýšení činit až 40 % a to zejména vzhledem k místu, poloze a zvláštnímu vybavení. Zvýšení nelze uhradit ze státního rozpočtu.“.

18. § 23 zní:

㤠23

Při všech převodech staveb a pozemků, s výjimkou převodů od občanů do státního vlastnictví může ministerstvo financí České republiky na žádost převodce před uzavřením smlouvy udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky a stanovit cenu vyšší. Obdobně lze zvýšit náhradu za dočasné užívání pozemku ve státním vlastnictví.“.

19. V příloze č. 1 se vypouští z textu za tabulkovou částí poslední věta.

20. Příloha č. 3 zní: viz příloha.

21. Příloha č. 5 se ruší.

22. Příloha č. 7 zní: viz příloha.

23. Příloha č. 9 zní: viz příloha:


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.


Příloha č. 3

GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY
Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1 m2
1. Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1 m &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 320
&nbsp b) bez svislé izolace 140
2. Základy a podezdívka &nbsp
&nbsp 2.1 betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítaná 65
&nbsp 2.2 betonové, podezdívka rovněž betonová 40
&nbsp 2.3 bez podezdívky, pouze základové pasy 35
&nbsp 2.4 bez podezdívky, pouze základy pod sloupky 25
3. Svislé konstrukce (mimo společných) &nbsp
&nbsp 3.1 zděné o ti. min. 45 cm 490
&nbsp 3.2 zděné nebo betonové s tepelnou izolací, min. ti. 30 cm 445
&nbsp 3.3 zděné, betonové bez tepelné izolace, o ti. menší než 30 cm nebo dřevěné trámkové oboustranně obité 390
&nbsp 3.4 dřevěné trámkové jednostranně obité nebo kovová kostra či pilířky s dřevěným, plechovým nebo osinkocementovým opláštěním 360
&nbsp 3.5 pouze pilířky 185
4. Stropy &nbsp
&nbsp 4.1 železobetonové nebo keramické s podhledem a s tepelnou izolací 110
&nbsp 4.2 železobetonové nebo keramické bez tepelné izolace nebo klenuté do ocelových nosníků 90
&nbsp 4.3 trámkové s podhledem 80
&nbsp 4.4 trámkové bez podhledu 70
&nbsp 4.5 plechové nebo osinkocementové na kovové kostře 65
&nbsp 4.6 podbití krovu 30
5. Krov &nbsp
&nbsp 5.1 umožňující zřízení podkroví 50
&nbsp 5.2 ostatní neumožňující zřízení podkroví 30
6. Krytina &nbsp
&nbsp 6. 1 plechová 200
&nbsp a) z mědi 85
&nbsp b) z hliníku 70
&nbsp c) pozinkovaná 60
&nbsp 6.2 tašková nebo osinkocementové šablony 60
&nbsp 6.3 živičná svařovaná 55
&nbsp 6.4 lepenková nebo vlnité osinkocement. desky 40
7. Vnější úprava povrchů &nbsp
&nbsp 7. 1 břizolit 80
&nbsp 7.2 stříkaný břizolit, vápenná štuková omítka 70
&nbsp 7.3 vápenná hladká omítka, spárované zdivo 50
&nbsp 7.4 vápenná hrubá omítka nebo nátěr 40
&nbsp 7.5 napuštění impregnací 10
8. Vnitřní úprava povrchů &nbsp
&nbsp 8.1 vápenná štuková omítka 70
&nbsp 8.2 vápenná hladká omítka 45
&nbsp 8.3 vápenná hrubá omítka 30
&nbsp 8.4 nátěry 35
&nbsp 8.5 napuštění impregnací 10
9. Kanalizace &nbsp
&nbsp 9.1 napojení na kanalizační řád vč. lapače olejů a benzinu 95
&nbsp 9.2 napojení na kanalizaci nebo žumpu 60
&nbsp 9.3 odvodnění gulou před objektem do kanalizace 35
&nbsp 9.4 sběrná jímka nebo napojení objektu na trativod 10
10. Rozvod vody &nbsp
&nbsp 10.1 studené a teplé z centrálního zdroje 70
&nbsp 10.2 jen studené 45
&nbsp 10.3 vodovodní kohout na vnějším líci zdi 30
11. Vytápěni &nbsp
&nbsp 11.1 ústřední &nbsp
&nbsp a) kotel ÚT (započít, se do podlaží s největší zast. plochou) 100
&nbsp b) radiátory (za vytápěné podlaží) 50
&nbsp 11.2 lokální &nbsp
&nbsp a) akumulační za každý kus 80
&nbsp b) naftová, na tuhá paliva stáložárná za každý kus 25
&nbsp c) ostatní na tuhá paliva za každý kus 10
&nbsp d) krb za každý kus 80
12. Elektroinstalace &nbsp
&nbsp 12.1 světelná a motorová 65
&nbsp 12.2 světelná 40
&nbsp 12.3 provizorní 10
&nbsp 12.4 bleskosvod 20
13. Okna &nbsp
&nbsp 13.1 dvojitá 60
&nbsp 13.2 zdvojená 40
&nbsp 13.3 jednoduchá 25
14. Dveře &nbsp
&nbsp 14.1 vstupní masivní, ostatní hladké do ocelových zárubní 30
&nbsp 14.2 hladké 25
&nbsp 14.3 náplňové, kovové 20
&nbsp 14.4 svlakové, laťové 10
15. Vrata &nbsp
&nbsp 15.1 výklopná, dřevěná přírodní 85
&nbsp 15.2 dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem 55
&nbsp 15.3 dřevěná svlaková nebo roleta 40
16. Podlahy &nbsp
&nbsp 16.1 palubkové, lité teraco, štěrkové, keramická dlažba 95
&nbsp 16.2 prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, dřevotříska 70
&nbsp 16.3 betonové s potěrem, teracové nebo cementové dlaždice 55
&nbsp 16.4 hrubé betonové, cihelná dlažba 40
17. Klempířské konstrukce &nbsp
&nbsp 17.1 z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a průniků) 230
&nbsp 17.2 z pozinkovaného plechu &nbsp
&nbsp a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky) 50
&nbsp b) jen žlaby a svody 25
&nbsp c) parapety 5
18. Vnitřní vybavení (počítá se za každý kus) &nbsp
&nbsp 18.1 el. boiler 60
&nbsp 18.2 koupelnová kamna nebo kotel na prádlo na tuhá paliva 25
&nbsp 18.3 vana, samostatná sprcha 30
&nbsp 18.4 umyvadlo 5
&nbsp 18.5 záchodová mísa 10
&nbsp 18.6 elektrický nebo plynový sporák 40
&nbsp 18.7 uhelný sporák 15
&nbsp 18.8 malý sporáček na uhlí 10
19. Schodiště &nbsp
&nbsp 19.1 dřevěná konstrukce, schody s podstupnlceml 90
&nbsp 19.2 dřevěná konstrukce, schody bez podstupnlc 60
&nbsp 19.3 kovová konstrukce s jakýmlkollv stupni 50
&nbsp 19.4 betonové nebo cihelné 70
20. Okenice 50
21. Mříže 40
22. Sauna 240
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný. Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0. Počet znaků nesmí být rozšiřován. Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení. Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení. U znaků č. 12, 17, 18 a 19 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařlzovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha 02

Příloha č. 7

POZEMKY I. tabulka
Pol. č. Důvod snížení ceny pozemku Srážka v %
1. Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které není s obcí stavebně srostlé 
  1.1 v hl. m. Praze 60
1.2 v Brně 55
1.3 v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí n. Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Ostravě, Olomouci, Františkových Lázních, Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Poděbradech a v Teplicích 40
1.4 v ostatních městech a obcích 30
2. Přístup po nezpevněné komunikaci 10
3. Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod 5
4. Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7
5. Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m 8
6. Nepříznivé docházkové vzdálenosti od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava) 
  6. 1 není-li v místě obchod s potravinami 4
6.2 není-li v místě národní výbor 2
6.3 není-li v místě základní škola (I. stupeň) 4
7. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 7
8. Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ 4
9. Ztížené základové podmínky25) 
  svažitost terénu 4
hladina spodní vody 5
únosnost základové půdy 5
10. Omezení užívání pozemku 
  10.1 ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím) 5
10.2 chráněná krajinná oblast 3
10.3 stavební uzávěra 5
10.4 stavba pod povrchem pozemku 5
Tabulka č. I platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 1, vyjma pozemků, které jsou v evidenci nemovitostí označeny jako zahrady, které netvoří (nebudou tvořit) funkční celek s jakoukoliv stavbou hlavní a které nejsou určeny k zastavění; cena těchto pozemků se sníží podle tabulky č. II. Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se položky č. 2 až 10 z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 14 odst. 1. II. tabulka
Pol. č. Důvod snížení ceny pozemku Srážka v %
1. Přístup po nezpevněné komunikaci 7
2. Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m 5
3. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 4
4. Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ 3
5. Ztížené základové pozemky25) 
  5.1 svažitost terénu 5
5.2 hladina spodní vody 3
6. Omezení užívání pozemku 
  6. 1 ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím) 5
6.2 chráněná krajinná oblast 3
6.3 stavební uzávěra 3
6.4 stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 2 3
7. Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy více než 2,5 km 5
8. Pozemky oceňované podle § 14 odst. 1, které netvoří a nebudou tvořit podle platné územně plánovací dokumentace funkční celek s jakoukoliv stavbou (území se zákazem výstavby vč. zahrádkářských chat) 15
9. Zahrady v zahrádkových osadách 30
10. Úhrnná výměra pozemků náležejících k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 4
Tabulka č. II platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 2 a pozemky vyjmuté z tabulky č. I.
25) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 – Zpravodaj FMTIR č. 1-2/1982.

Příloha 03

Příloha č. 7

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ORNÉ
sazba Kčs za m2 BPEJ příslušející k dané ceně orné půdy
11,80 30100
11,75 30300
11,70 30200
11,60 30900
11,30 31000
11,10 35600 36000
10,85 00300
10,80 20300
10,75 20100
10,65 35800
10,55 20900
10,50 06000 20200 31100
10,40 26000
10,30 05600 25600 30110
10,25 30210
10,20 00100 21000
10,15 31400 35700
10,10 30910
10,05 05800
9,95 36100
9,75 06100 25800 31010
9,70 05700
9,65 16000 31200
9,60 10300 50900
9,50 26100
9,45 30212
9,40 21100 40300
9,35 00800 15600 25700 51000 56000
9,30 05900 10100 11000 20110 20800 31300 34200
9,25 31110
9,15 15800
9,10 16100 30600 35900
9,00 21400 25900 40200
8,95 00600
8,90 00110 40900 46000 55600
8,85 31500 40100
8,80 20210 31410 34300
8,75 20600 21010 30700
8,70 15700 51100 56100
8,65 30810 36200 41000
8,60 00700 24200
8,55 20700 21200 45600 55800
8,50 31210
8,45 10800 21300 46100 51400
8,40 45800
8,35 11400 55700
8,15 26200 31310
8,10 51200 51401 66000
8,05 41100
8,00 00810 06200 15900 20112 21110 21500 45700 51010 51300
7,95 20810 30602 34210
7,90 10600 41400 65600
7,85 11010 30501
7,80 30610 34600 40210 54200
7,75 00112 16200 31901
7,70 11300 20602 33301 41200 51110
7,65 34501
7,60 00602 00610 10700 34400
7,55 31510 61300 61400
7,50 20610 21410 34310 52901 61200 66100
7,45 30710 40110 51500 65800
7,40 24600 44200
7,35 31212 41010
7,30 41300 52501 65700 72901
7,25 00710 21901 23301 50810 51410 54300 56200
7,20 20710 21210
7,15 10810
7,10 55900
7,05 31512 75600
7,00 01901 20501 41500 45900
6,95 21310 32501 72501
6,90 20212
6,85 21510 30511 31440 34602 41110 46200 51210 51310 54600
6,80 00501 31911 36300
6,75 10602 10610 30612 41410
6,70 10110 32801 32901 51901 54210 55001
6,65 26300 30840 30850 34610 52911 64200
6,60 33311 34511 40810 42501 52511 73301
6,55 34700 54501
6,50 20612 54400 72911
6,45 11901
6,40 00612 10710 34410 51510 73001
6,35 53201 61310 61410
6,30 21911 31550 41210 44210 44600 64300 71100 75001
6,25 13301 22801 32511 52801 61210 73201
6,20 41310 53301 54310 62901
6,15 20511 22501 22901 23311 32001 32601 41901 44501 53001 72511
6,10 32811 85600
6,05 16300 20840 20850 32911 35500 65900
6,00 06300 30640 30650 32411 56300
5,95 31941 31951 41510 45001 52904 71200 71400 83401
5,90 01911 10501 22001 31213 42901 51212 55011 71110
5,85 10612 30740 30750 31904 33001 50840 50850 52601 54602
5,80 22601 22811 34710 43301 54511 54610
5,75 00511 00840 00850 21212 21512 32551 34612 34702 42511 42801 51440 51450 51911 52504 54700 72904 75500 75800
5,70 10112 12501 35301 52001 52811 72801 73311
5,65 22511 22911 31542 31552 32011 33341 33351 35011 51512 54410 64400
5,60 25500 30400 32611 64210 64600 71500 75011 85001
5,55 10840 10850 21941 21951 23001 32941 32951 35201 46300 53011 71300
5,50 12801 30401 32504 35411 40840 41212 41440 41450 43001 53211 55201 63201 73011 83501
5,45 11911 31313 32441 32451 33011 34811 40850 44602 44700 65001 72601
5,40 12901 21213 21600 22011 31602 32701 33304 51540 51550 53304 54312 61212
5,40 64501 64602 71410 73211 74300 95600
5,35 41512 44610 72504
5,30 00750 22611 33201 41911 42601 51941 51951 53311 55500 62911 66300 71210
5,25 12601 13311 21904 22541 22551 22841 22851 23341 23351 24811 25011 25201 32041 32051 32904 34712 35311 42001 54710 64310 74400 74600 84400
5,20 12001 12511 22941 22951 25301 31914 32641 32651 34613 34911 41540 41550 42911 51213 52701 54702
5,15 23011 25411 35211 51811 52210 52611 52914 54811 71310 71510 83421 83431
5,10 02001 20401 22804 32310 33101 35041 35051 43201 50842 50852 51602 52011 52541 52551 55004 55111 62401 72811 73304 75900 85500
5,05 10740 10750 12811 44710 45500 51313 51513 62601 64700 72914 73101 93601 95500
5,00 10511 23201 31700 32514 42811 51904 52804 55301 74700
4,95 12911 21811 22504 22904 23304 32711 42504 51542 51552 52514 54612 71602 73004 74310 75201
4,90 11941 11951 13001 21313 32004 32604 33041 33051 33314 40842 40852 43311 52841 52851 53004 71440 71450 95001
4,85 21914 22041 22051 22641 22651 25311 32414 32814 32914 34851 41213 41941 41951 61440 61450 62001 62701 72210 72611 75004
4,80 15500 21602 25041 25051 25211 31944 31954 34742 34752 43011 43304 44702 44811 45011 52941 52951 54412 55211 71212 72001 72701 83521 83531 85011
4,75 02901 11904 22310 33221 33231 35111 41513 41904 42011 42611 53204 53341 53351 54911 61602 63211 64410 65011 73204 74610 75111
4,70 12611 15011 21700 22004 23101 32210 33004 42701 42904 52212 53101 53314 54712 64610 85800
4,65 12011 23041 23051 35313 41602 45111 52041 52051 54613 65111 71512 71540 71550 72514 74410 74602
4,60 11313 22604 22814 23314 32544 32554 33111 34951 42210 44612 51543 51553 51700 51914 52711 55311 64511 72411 74811
4,55 05500 12504 12841 12851 13341 13351
&nbsp 22514 22914 31710 32014 32312 35014
&nbsp 42804 62210 62904 64710 71213 73111
&nbsp 83404
4,50 13011 23221 23231 25111 32614 41542
&nbsp 41552 42541 42551 43211 52004 52310
&nbsp 52604 52814 62411 62421 64702 72804
&nbsp 74702 74710
4,45 10401 23004 32741 32751 44712 52213
&nbsp 53014 55014 55041 55051 55303 55411
&nbsp 62021 72021 72031 72212 75210 75301
&nbsp 93621 93631
4,40 01941 01951 15411 32944 32954 33241 33251 34814 45311
4,35 12804 12941 12951 21944 21954 22101 22210 32212 33014 35113 41313 41811 42841 42851 43004 44613 45004 52641 52651 53041 53051 54713 54841 54851 62611 62711 64340 64811 75211 95011
4,30 32110 33204 41553 42041 42051 42941 42951 43341 43351 44911 45411 54742 54752 55113 65500 71513 72541 72551 73314 95800
4,25 11914 12641 12651 21730 22014 22312 23111 32313 32444 32454 32704 42514 51851 53111 54941 54951 62031 71542 71552 72213 72604 72711 73014 74612 75014 85004
4,20 02011 02911 22614 22844 22854 25014 32213 33104 33141 33151 41914 42711 43101 62212 72110 74911 85201
4,15 12041 12051 12604 13101 23204 23241 23251 23344 23354 24814 25113 31814 43314 45041 51710 51944 51954 52110 64911 71811
4,10 00401 12310 22110 22544 22554 23014 32112 32644 32654 42004 42212 42310 42914 44713 51814 52704 53214 63204 73214 75113 83504
4,05 15111 33224 33234 42604 43204 44841 44851 52014 52312 53241 53251 55313 62941 62951 64612 64712 72814 82021 82031 93604
4,00 12210 22212 32242 32252 42641 42651 44742 44752 52544 52554 54743 54753 55441 55451 62041 62051 65004 72041 72051
&nbsp 72841 72851 73104 74712 75311 82212
3,95 02411 12004 12514 13041 13051 22944
&nbsp 22954 23104 32044 32054 32113 41841
&nbsp 41851 42213 42814 52614 53104 54814
&nbsp 55241 55251 62213 62441 62451 72941
&nbsp 72951 73341 73351 95004
3,90 12814 13111 22213 22313 23141 23151
&nbsp 32243 32253 33114 43041 43051 43111
&nbsp 45113 53141 53151 62604 62914 64613
&nbsp 71543 71553 72004 72310 72404 74613
&nbsp 75303 83424 83434
3,85 12914 33044 33054 43014 52112 62310 62404 65113 72112 72441 72451
3,80 11944 11954 13004 21814 32714 34854 44941 44951 52741 52751 62004 62704 64713 72704 75041 75051 75411 82213 85301
3,75 22044 22054 22112 23214 23224 23234 33815 41944 41954 45014 45313 52844 52854 62110 64941 64951 65051 71841 71851
3,70 12110 12212 22644 22654 32142 32152 33244 33254 42110 42704 43241 43251 52242 52252 52313 52944 52954 62641 62651 72641 72651 73241 73251 74713
3,65 12111 15113 22113 22242 22252 42014 44743 44753 44814 52113 53044 53054 53344 53354 63241 63251 64742 64752 72614 74742 74752 84911
3,60 12614 23114 33715 42312 43214 52044 52054 52243 52253 52714 64841 64851 72113 74941 74951 85211
3,55 01914 12014 12312 12554 23044 23054 32143 32153 42614 43104 43141 43151 53114 53815 72312 73041 73051 73114 73141 73151 83524 83534 85014
3,50 02041 02051 02310 12213 12844 12854 13354 22243 22253 42741 42751 62014 62112 62312 63214 65014 72014 72024 72034 74814 74841 74851 82041 82051 84811
3,45 02004 02210 02941 13014 13104 13141 13151 21844 21854 23244 23254 33144
&nbsp 33154 33845 33855 42544 42554 55044 55054 72414 75313 82112 93624 93634
3,40 12112 12954 22142 22152 32744 32754 42112 42242 42252 52142 52152 53244 53254 62741 62751 72242 72252 85311 95014
3,35 02904 03201 33816 41814 42313 42844 42854 62024 62034 62113 62242 62252 62414 62614 62714 64743 72714 72741 72751 75241 75251
3,30 02441 02451 23715 42944 42954 43344 43354 52143 52153 52644 52654 53144 53154 53715 54844 54854 72243 72253 72544 72554 74743 74753
3,25 12113 12242 12252 12313 22143 22153 23144 23154 42044 42054 42113 42714 51844 51854 64814 73815 75441 75451 82113
3,20 12644 12654 33745 33755 42243 42253 43044 43054 43114 62243 63815 71814 72313 83541 83551 95041 95051
3,15 03715 03735 12044 12054 12243 12253 13114 43815 53845 53855 62313 83441 83451 84941 84951 93641 93651
3,10 33716 44844 44854 52744 52754 62142 62944 62954 72142 72152 84841 84851 85041 85051
3,05 12142 12152 42142 42152 43244 43254 53816 63244 63254 72844 72854 72944 72954 73244 73254 72024 82034
3,00 01954 13044 13054 33846 33856 42644 42654 43715 62044 62054 62444 62454 72044 72054 72143 72153 73344 73354 73715
2,95 02212 53745 53755 72444 72454 81814
2,90 13715 23745 23755 41844 41854 72644 72654 73845 73855
2,85 02014 02914 03231 12143 12153 23716 42143 42153 42744 72754 73144 43154 63845 71844 71854 73144 73154 75044 75054 75414 83815
2,80 02110 03755 13144 13154 53716 62644 62654 62744 62754 63816 72744 72754 73816
2,75 33746 33756 85241 85251
2,70 02312 03716 43816 53846 53856 64844 64854 73044 73054 82044 82054 84814
2,65 02414 43745 43755 74844 74854 83715
2,60 73745 73755 81844 83444 83454 93644 93654 95044 95054
2,55 02213 02313 73716
2,50 63716 83845
2,45 13745 13755 43716 63846 63856 83816 91814 93715
2,40 03204 13716 23746 23756 53746 53756 73846 73856 83544 83554
2,35 02112 43846 43856
2,30 02044 02054 02242 02252 85044 85054
2,25 02954 83745 83755 84844 84854
2,20 73746 73756 83716
2,15 02113 63746 63756
2,10 43746 43756 83846 83856
2,05 02253 13746 13756 91844 91854
2,00 01811 03224 03234 03756 25001 26601 27001 37869 37889 53949 53959 62143 62152 63755 65041 65054 66200 73404 73421 74954 75700 77789 82142 82800 85911 93745 93755 94069
1,95 02142 02152
1,90 62844 62854 93716
1,85 83746 83756
1,70 02153 06401 16401 26401 36401
1,60 03254 07001 16411 17001 27000 36411 37001 93746 93756
1,50 46401 56401 64067 64068 64077 64078 64167 64168 64177 64178 66401 76401
1,40 46411 47001 56411 57001 66411 67001 74167 74168 74177 74178 76411
1,35 26501 36501 86401
1,30 54167 54168 54177 54178 74067 74068 74077 74078 77001 84167 84168 84177 84178
1,25 06501 73919 73929 73939 83919 83929 83939 86411 96411
1,20 17101 27101 34167 34168 34177 34178 37101 46501 54067 54068 54069 54077 54078 56501 76501 84067 84068 84077 84078 93919 93929 93939
1,15 87001
1,10 34067 34068 34077 34078 47101 53919 53929 53939 57101 67101 73949 73959 77101 83949 83959
1,05 24167 24168 24177 24178 33939 86501 93949 93959 94167 94168 94177 94178
0,95 23919 23929 23939 24067 24068 24077 24078 44167 44168 44177 44178 87101 94067 94068 94077 94078 96501
0,90 04167 04168 04177 04178 14167 14168 14177 14178 33949 36601
0,85 03929 03939 13919 13929 13939 43919 43929 43939 44067 44068 44077 44078 56601 76601 97001
0,80 04067 04068 04069 04077 04078 06701 06901 07201 14067 14068 14077 14078 16701 16901 17201 23949 23959 24189 24199 26701 26901 27200 27201 34189 34199 36701 36901 37201 54189 54199 74189 74199
0,75 04189 04199 14189 14199 16811 24089 24099 26811 34089 34099 36811 44189 44199 46701 46901 47200 47201 54089 54099 56701 56901 57201 64089 64099 64189 64199 66701 66901 67201 74089 74099 76701 76901 84189 84199 86601 86901 96601 96901
0,70 03949 04089 04099 07769 07889 13949 13959 14089 14099 16841 17541 17641 17769 26841 27311 27313 27769 27869 27889 36841 37311 37541 37641 37769 37789 43949 43959 44089 44099 46811 46841 47311 47313 47541 47543 47768 47769 47789 47869 47889 56811 56841 57311 57313 57411 57413 57541 57543 57641 57768 57769 57789 57869 57889 66811 67311 67411 67541 67543 67641 67769 67789 67869 67889 76811 76841 77201 77311 77313 77341 77411 77413 77541 77543 77641 77643 77769 77869 77889 84089 84099 86701 86811 86841 87201 87311 87313 87341 87343 87411 87413 87441 87443 87541 87543 87641 87643 87769 87789 87869 87889 94089 94099 94189 94199 96701 96811 96841 97101 97201 97311 97313 97341 97343 97411 97413 97434 97441 97443 97541 97543 97641 97643 97769 97869 97889
Bonltovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd ČSFR. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (v ČR 01 až 78), 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti. Podrobný popis BPEJ zveřejnilo FMZVž, MZVž ČR a MPVž SR v Uživatelské příručce „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití“ - díl 1.: „Vymezení a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek ČSSR“. Praha - Bratislava 1984, 132 s. Údaje BPEJ konkrétního pozemku určí územní odbor MZVž ČR v příslušném okrese.