Vyhláška č. 315/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.10.1995
Účinnosť od 01.10.1990 do31.10.1995
Zrušený 212/1995 Z. z.

315

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 12. júla 1990,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.

Federálne ministerstvo spojov podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb. sa mení takto:

§ 6 včítanie nadpisu znie:

㤠6

Oslobodenie od sadzby za používanie

(1) Občanom, ktorí prihlasujú prijímač na evidenciu, aj tým, ktorí sú už účastníkmi, možno na ich žiadosť priznať oslobodenie od sadzby za používanie, ak ich ročný čistý príjem spolu s príjmami ostaných príslušníkov domácnosti nepresahuje dvanásťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom4) ako hranica nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.

(2) Do súm rozhodných pre priznanie oslobodenia sa nezapočítavajú

a) výchovné alebo výživné,

b) zvýšenie dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť,

c) príspevky sociálnej starostlivosti,

d) odmena za výkon pestúnskej starostlivosti,

e) štátny vyrovnávací príspevok,

f) suma, o ktorú dôchodok v dôsledku jeho valorizácie presahuje hranicu nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu,

g) pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 pracovných dní v kalendárnom roku, pracovný príjem dôchodcu alebo rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov a príjem zo záhumienku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Minister:

Prof. Ing. Petrik CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.Nariadenie vlády ČSFR č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.