Vyhláška č. 311/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb.

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH

311

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. júla 1990,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb.

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií a cien Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení článku I zákona č. 71/1957 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb. sa dopĺňa takto:

V § 6 sa za odsek 13 dopĺňa odsek 14, ktorý znie:

(14) Odstupné poskytované podľa príslušného predpisu1) pracovníkom uvoľňovaným v súvislosti s vykonávaním organizačných zmien alebo racionalizačných opatrení sa zdaňuje oddelene od ich ostatnej mzdy, a to paušálnou sadzbou vo výške 15 %.“.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb. a vyhlášky č. 312/1990 Zb.