Vyhláška č. 310/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 49/1990
Platnosť od 27.07.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1990
Zrušený 570/1990 Zb.

310

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky

z 13. júla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 39/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 5 znie:

(5) Poplatky, ktoré nie sú príjmom rozpočtu národného výboru, sa platia kolkovými známkami, ak poplatok neprevyšuje 1000 Kčs s výnimkou poplatkov platených na česko-slovenských zastupiteľských úradoch a poplatkov platených devízovými cudzozemcami na hraničných priechodoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Poplatníci, ktorí majú účty v banke alebo sporiteľni, môžu poplatky vyššie ako 50 Kčs platiť aj prevodom z tohto účtu.“.

2. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako c) a d).


Čl. II

V sadzobníku poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister financií ČSFR:

V. Klaus v. r.

Minister financií ČR:

K. Špaček v. r.

Minister financií a cien SR:

M. Kováč v. r.


Príloha vyhlášky č. 310/1990 Zb.

Zmeny a doplnky sadzobníka poplatkov
&nbsp 1. Poznámka bod 2 k oddielu A znie: &nbsp
&nbsp &nbsp „Okresný národný výbor môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch na zamedzenie alebo zmiernenie tvrdosti, prípadne z dôvodu všeobecného záujmu znížil alebo odpustiť poplatok vyberaný podľa tohto oddielu.“.
&nbsp 2. K položke 4 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie: &nbsp
„Poznámka:
Pokiaľ dôjde k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným národným výborom, poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) národný výbor, ktorý pripravil podklady pre uzavretie manželstva.“.
&nbsp 3. Položka 8 znie: &nbsp
„Položka 8 &nbsp
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti Kčs 120,-
b) Vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa &nbsp
&nbsp - fyzickým osobám ....................................................................................... Kčs 20,-
&nbsp - právnickým osobám .................................................................................. Kčs 500,-“.
&nbsp 4. Splnomocnenie k položke 8 znie: &nbsp
„Splnomocnenie :
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške 50 % za vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o registrácii. &nbsp
2. Správny orgán môže poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok sadzby v prípade, že ide o viac ako päť stromov.“. &nbsp
&nbsp 5. Položka 9 včítane poznámok sa vypúšťajú. &nbsp
6. V položke 12 sa vypúšťa písmeno e) a oslobodenie pod bodom 1. &nbsp
7. Položka 13 znie: &nbsp
„Položka 13 &nbsp
a) Povolenie vecnej lotérie alebo tombol z hernej istiny ................................... 10 %, najmenej Kčs 50,-
b) Povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov za každý prístroj .................. Kčs 20 000,-
c) Povolenie na prevádzkovanie ostatných stávkových hier (rulety a pod.), z výher dosiahnutých prevádzkovateľom ...................................................................... 10 %, najmenej Kčs 1000,-
Splnomocnenie :
1. Správny orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov podľa písmena b) tejto položky, zníži sadzbu poplatku o 50 %, ak ide o povolenie na dobu kratšiu ako 6 mesaciov. &nbsp
2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch vzhľadom na miestne podmienky poskytnúť úľavu pri poplatku podľa písmena b) tejto položky vo výške 25 % uvedenej sadzby. &nbsp
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí bez vyrubenia na ústnu alebo písomnú výzvu, ak úkon vykonáva národný výbor. &nbsp
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyrubuje až po vykonaní úkonu, a to každoročne za predchádzajúci rok, po celú dobu platnosti vydaného povolenia. &nbsp
3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa vyrubuje a vyberá podľa vyhlášky platnej v dobe vydania povolenia.“. &nbsp
&nbsp 8. V oslobodení pri položke 16 sa vypúšťa slovo „socialistické“. &nbsp
9. K položke 18 sa dopĺňa splnomocnenie o bod 4, ktorý znie: &nbsp
„4. Správny orgán zníži poplatok na 400 Kčs, ak ide o vozidlo jednotlivo dovezené z cudziny vybavené funkčným riadeným trojcestným katalyzátorom.“. &nbsp
&nbsp 10. Položka 39 znie: &nbsp
„Položka 39 &nbsp
a) Vydanie povolenia na podnikanie žiadateľovi, ktorý nemá trvalé bydlisko (sídlo) na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ............................ Kčs 500,-
b) Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestovných kancelárií .................. Kčs 500,- “.
&nbsp 11. Položka 62 písmeno a) znie: &nbsp
„a) Vydanie povolenia na neobchodný vývoz vecí do voľného obehu .................. 3 % až 500 %, najmenej Kčs 20,-“.
&nbsp 12. V položke 64 sa dopĺňa ustanovenie, ktoré znie: &nbsp
&nbsp -- povolenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťou ............................ Kčs 1000,- až Kčs 25 000.-“.
&nbsp 13. Za položku 64 sa vkladá položka 64 A, ktorá znie: &nbsp
„Položka 64 A &nbsp
Za udelenie úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb ................ Kčs 2000,-“.