Vyhláška č. 31/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o odmenách za poskytovanie peňažných služieb

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.07.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.07.1991
Zrušený 302/1991 Zb.

31

VYHLÁŠKA

Štátnej banky Československej

z 8. januára 1990

o odmenách za poskytovanie peňažných služieb

Štátna banka československá podľa § 16 písm. g) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej ustanovuje:


Základné ustanovenie

§ 1

(1) Vyhláška upravuje zásady určovania odmien za poskytovanie peňažných služieb právnickým a fyzickým osobám (ďalej len „klient“) Štátnou bankou československou, bankami, sporiteľňami a inými právnickými osobami, ktoré tieto činnosti vykonávajú (ďalej len „peňažné organizácie“).

(2) Vyhláška neupravuje zásady určovania odmien za poskytovanie peňažných služieb medzi peňažnými organizáciami navzájom.1)

Spoločné ustanovenia

§ 2

(1) Peňažné organizácie určia vo svojich sadzobníkoch odmeny za vykonávanie peňažných služieb, ktoré poskytujú, do výšky sadzby uvedenej v prílohe tejto vyhlášky, ak sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Peňažné organizácie sú povinné pri určení odmien podporovať bezhotovostné formy platenia.

(3) Za osobitné peňažné služby poskytované prostredníctvom výpočtovej techniky určujú peňažné organizácie odmeny vo výške vychádzajúcej zo skutočných nákladov vynaložených na vykonanie príslušnej služby.

(4) Peňažné organizácie sú oprávnené úplne alebo čiastočne od vybrania odmeny upustiť.

§ 3

(1) Odmeny sa určujú v československých korunách. Odmeny za služby vykonávané v zahraničnej mene sa vyberajú podľa rozhodnutia peňažnej organizácie v československých korunách alebo v zahraničnej mene.

(2) Za peňažné služby sa vyberajú odmeny percentnou alebo pevnou sadzbou, a to započítaním na sumu (zrážkou zo sumy), bezhotovostným prevodom z účtu klienta alebo v hotovosti.

(3) Vo všetkých prípadoch, keď sa odmena vyberá započítaním na sumu znejúcu na zahraničnú menu alebo prevodom z účtu vedeného v zahraničnej mene, prepočítavajú sa odmeny v československých korunách na zahraničnú menu podľa kurzového lístka Štátnej banky československej kurzom použitým pre príslušný druh služby.

§ 4

Peňažné organizácie môžu dohodnúť s klientom vyberanie odmeny formou paušálu. Za úkony nezahrnuté do paušálu sú peňažné organizácie oprávnené vyberať odmeny podľa prílohy tejto vyhlášky.

§ 5

Peňažné organizácie určia lehotu, v ktorej sa odmeny vyberajú.

§ 6

Odmeny sa nevyberajú

a) za zriadenie účtov v československých korunách a v zahraničnej mene zriaďovaných klientom povinne na základe právnych predpisov alebo na podnet peňažných organizácií na zabezpečenie ich funkcií a za zriadenie a vedenie účtov termínovaných vkladov;

b) za vyhotovenie jedného výtlačku správy o zúčtovaní (správa o stave prostriedkov na účte, správa o vykonaní platieb);

c) za prijatie vkladu v hotovosti na účet alebo vykonanie výplaty v hotovosti z účtu klienta v československých korunách a v zahraničnej mene, pokiaľ sa účet vedie v pobočke peňažnej organizácie, ktorá pri svojej pokladničnej priehradke prijíma vklad alebo vykonáva výplatu v hotovosti;

d) za vymeranie zbytku bankovky a poskytnutie náhrady za necelú bankovku,2) ak je zbytok bankovky celistvý a je väčší ako tri štvrtiny plošnej výmery bankovky.

Osobitné ustanovenia

§ 7

Vo vzťahu k zahraničným klientom môžu peňažné organizácie s prihliadnutím na zásady reciprocity vyberať odmeny vyššie, ako sú určené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 8

(1) Pri výmene valút, devíz a zahraničných platobných dokumentov navzájom sa vyberá odmena vo výške kurzovej zrážky (ážio alebo disážio).

(2) Pri prevode niektorej devízy na inú devízu (konverzia) sa vyberá odmena, ktorá predstavuje kurzový rozdiel medzi vymieňanými hodnotami.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Štátna banka československá môže určiť pre jednotlivé prípady odchýlky od sadzieb obsiahnutých v prílohe tejto vyhlášky.

§ 10

Zrušujú sa

a) vyhláška predsedu ŠBČS č. 16/1989 Zb. o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb;

b) oddiely A, E, F sadzobníka poplatkov a náhrad pri vykonávaní platobného styku, operácií s cennými papiermi a úschov hodnôt z 21. marca 1978 č. R-21/1978, registrovaného v čiastke 16/1978 Zb.;3)

c) § 9 ods. 1, § 11 ods. 5 a § 28 vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.


Príloha vyhlášky č. 31/1990 Zb.

Maximálna výška odmien za poskytovanie peňažných služieb
Položka 1 Kčs 50,-
Za zriadenie účtu (podúčtu) (pri devízových účtoch sa odmena vyberá v mene, v ktorej sa účet zriaďuje) &nbsp
Položka 2 Kčs 30,-
Za vedenie účtu (podúčtu) právnickej osobe mesačne (pri devízových účtoch sa odmena vyberá v mene, v ktorej sa účet vedie) &nbsp
Položka 3 Kčs 20,-
Za vedenie účtu fyzickej osobe ročne (pri devízových účtoch sa odmena vyberá v mene, v ktorej sa účet vedie) &nbsp
Položka 4 Kčs 90,-
Za vedenie kooperačného účtu mesačne &nbsp
Položka 5 Kčs 1,-
Za účtovnú položku &nbsp
Položka 6 Kčs 30,-
Za prijatie neúčtovej dispozície (napr. rezervovanie alebo blokovanie prostriedkov, zmena a odvolanie príkazov, prijatie, zmena a odvolanie trvalých príkazov) &nbsp
Položka 7 Kčs 10,-
Za položku na korunovej pokladni (napr. výmena bankoviek a mincí, výber hotovosti v krátkej ceste, odvod hotovosti kazetou nočného trezoru - za jednu kazetu) &nbsp
Položka 8 Kčs 300,-
Za položku na valutovej pokladni pre fyzickú osobu &nbsp
Položka 9 Kčs 1000,-
Za položku na valutovej pokladni pre právnickú osobu (sadzby nesmú prekročiť 1 % z kurzovej protihodnoty) &nbsp
Položka 10 1 promile
Za vykonanie zrýchlenej úhrady - z uhrádzanej sumy &nbsp
Položka 11 Kčs 30,-
Za úkon spojený so zabezpečením pohľadávky &nbsp
Položka 12 Kčs 100,-
Za úkon vykonávaný v súvislosti s nedodržaním povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo z právneho predpisu &nbsp
Položka 13 Kčs 150,-
Za začatie umorovacieho konania vkladnej knižky &nbsp
Položka 14 2,5 %
Za prevzatie záruky - ročne zo sumy záruky &nbsp
Položka 15 2 %
Za zmenkový aval - ročne zo sumy zmenky &nbsp
Položka 16 Kčs 300,-
Za úhradu zo zahraničia, do zahraničia alebo devízovú úhradu v tuzemsku &nbsp
Položka 17 Kčs 300,-
Za operáciu s cennými papiermi fyzických osôb (zahŕňa aj operáciu so šekom a zmenkou) &nbsp
Položka 18 Kčs 1000,-
Za operáciu s cennými papiermi právnických osôb (zahŕňa aj operáciu so šekom a zmenkou) &nbsp
Položka 19 vo výške kurzového rozpätia
Za prevod medzi devízovými účtami právnických osôb &nbsp
Položka 20 Kčs 10 000,-
Za dokumentárne inkaso &nbsp
Položka 21 Kčs 1 000,-
Za inkaso s následným akceptom &nbsp
Položka 22 3 %
Za dokumentárny akreditív &nbsp
- zo sumy akreditívu &nbsp
Položka 23 Kčs 2 000,-
Za prenájom trezorovej skrine ročne &nbsp
Položka 24 &nbsp
Za prenájom bezpečnostnej schránky &nbsp
do 12 000 cm3 ročne Kčs 60,-
do 25 000 cm3 ročne Kčs 120,-
do 100 000 cm3 ročne Kčs 300,-
(v prípade prenájmu bezpečnostnej schránky s väčším objemom určí sadzbu príslušná peňažná organizácia) &nbsp
Položka 25 Kčs 15,-
Za ostatné služby v prílohe neuvedené (za 15 minút práce na úkonu, a to aj začatých) &nbsp

Poznámky pod čiarou

1) Zásady určenia odmien pri vykonávaní tuzemského platobného styku medzi peňažnými organizáciami upravuje výnos predsedu ŠBČS č. R – 37 z 19. decembra 1987 o vykonávaní platobného styku a zúčtovaní peňažnými organizáciami.

2) § 6 vyhlášky ŠBČS č. 155/1989 Zb. o obehu zákonných peňazí a poskytovaní náhrady za poškodené peniaze.

3) Oddiely B, C, D sadzobníka poplatkov a náhrad pri vykonávaní platobného styku, operácií s cennými papiermi a úschov hodnôt z 21. marca 1978 č. R-21/1978 boli zrušené vyhláškou predsedu ŠBČS č. 16/1989 Zb. o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb.