Opatrenie č. 307/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Účinnosť od 20.07.1990

OBSAH

307

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

O udělení souhlasu k vyklizení nemovitého majetku uvedeného ve zvláštním předpise,1) pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, rozhoduje ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.