306

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o zřízení úřadů práce

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Územními orgány státní správy na úseku pracovních sil jsou úřady práce.

(2) Sídla a územní obvody úřadů práce jsou totožná se sídly a územními obvody okresních národních výborů;1) na území hlavního města Prahy1) působí Úřad práce hlavního města Prahy.

(3) Úřady práce uvedené v odstavci 2 řídí ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „ministerstvo“).

(4) V čele úřadu práce uvedeného v odstavci 2 je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky.2)

§ 2

Působnosti úřadů a ministerstva

(1) Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákonného opatření příslušela podle zvláštních předpisů3) okresním národním výborům, vykonávají úřady práce v okresech. Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákonného opatření příslušela podle zvláštních předpisů3) Národnímu výboru hlavního města Prahy a obvodním národním výborům v hlavním městě Praze, vykonává Úřad práce hlavního města Prahy.

(2) Působnost ve věcech pracovních sil, která přísluší podle zvláštních předpisů4) krajským národním výborům, vůči úřadům práce, které zahájily činnost, vykonává ministerstvo.


§ 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

Do zahájení činnosti úřadu práce v okrese, nejpozději však do 15. listopadu 1990, vykonává působnost ve věcech pracovních sil ve svém územním obvodu okresní národní výbor; do zahájení činnosti Úřadu práce hlavního města Prahy vykonávají působnost ve věcech pracovních sil národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory v hlavním městě Praze. Zahájení činnosti úřadu práce v okrese a Úřadu práce hlavního města Prahy oznámí ministr práce a sociálních věcí České republiky radě příslušného obvodního národního výboru a rovněž radě příslušného krajského národního výboru.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 27 odst. 4 zákoníku práce.

3) Např. zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 26 odst. 1 a § 270b zákoníku práce, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 168/1980 Sb., nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.

4) Např. § 4 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., § 10 a 12 vládního nařízení č. 92/1958 Sb.