Opatrenie č. 305/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Účinnosť od 20.07.1990

305

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

(1) Zřizuje se ministerstvo strojírenství a elektrotechniky České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky.

(2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

12. ministerstvo strojírenství a elektrotechniky“.

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

2. Za § 13 se vkládá nový § 14, který zní:

㤠14

Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky je ústředním orgánem státní správy pro strojírenství, elektrotechniku a elektroniku a pro těžbu, úpravu a zušlechťování rud a magnezitu.“.


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.