304

ZÁKON

z 20. júla 1990

o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Poslanecký plat

§ 1

Poslancovi Federálneho zhromaždenia (ďalej len „poslanec“) patrí poslanecký plat (ďalej len „plat“) vo výške 7000 Kčs mesačne začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavným zákonom predpísaný sľub. Plat mu patrí ešte tri mesiace potom, keď došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

DRUHÁ ČASŤ

Funkčné príplatky

§ 2

(1) Okrem platu podľa § 1 patrí poslancovi, ktorý vykonáva vo Federálnom zhromaždení niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie zvolený.

(2) Predsedovi Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 10 000 Kčs.

(3) Prvému podpredsedovi Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 6000 Kčs.

(4) Predsedom snemovní patrí funkčný príplatok vo výške 5000 Kčs.

(5) Podpredsedom Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 4000 Kčs.

(6) Podpredsedom snemovní Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 3000 Kčs.

(7) Predsedom výborov snemovní Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 2500 Kčs.

(8) Podpredsedom výborov snemovní Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 1000 Kčs.

(9) Tajomníkom výborov snemovní Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 500 Kčs.

(10) Členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia patrí funkčný príplatok vo výške 500 Kčs; funkčný príplatok však nepatrí poslancom vykonávajúcim funkcie uvedené v § 2 ods. 2, 3 a 5.

(11) Funkcionárom komisií Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a snemovní patrí funkčný príplatok ako funkcionárom výborov, ak o tom rozhodne Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia alebo predsedníctvo snemovne.

TRETIA ČASŤ

Cestovné náhrady

§ 3

(1) Poslancovi patria diéty v paušálnej výške 2000 Kčs mesačne, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, keď zložil ústavným zákonom predpísaný sľub.

(2) Poslancovi tiež patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, pokiaľ cestu konal v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie.

(3) Cestovné náhrady pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia.

§ 4

(1) Poslanci môžu bezplatne používať prostriedky verejnej hromadnej dopravy na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Lietadlá verejnej leteckej dopravy môže poslanec bezplatne použiť tam aj späť

a) pre cesty na schôdze snemovne, jej orgánov alebo orgánov Federálneho zhromaždenia, alebo

b) pre cesty, na ktoré ho poverilo predsedníctvo snemovne, príp. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia, alebo

c) pre cesty, na ktoré ho poveril výbor alebo komisia niektorej zo snemovní alebo komisia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ak dá na to súhlas predseda niektorej zo snemovní, príp. predseda Federálneho zhromaždenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁHRADY ĎALŠÍCH VÝDAVKOV

§ 5

Na náhradu vecných výdavkov, príp. nákladov za služby potrebné na výkon poslaneckej funkcie patrí poslancovi náhrada vo výške 4000 Kčs mesačne, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavným zákonom predpísaný sľub.

§ 6

Okrem nárokov podľa § 5 majú poslanci vykonávajúci funkcie uvedené v § 2 ods. 2 až 6 tieto ďalšie nároky:

a) predseda Federálneho zhromaždenia má po dobu výkonu tejto funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt; ostatní poslanci vykonávajúci funkcie uvedené v § 2 ods. 3 až 6 majú toto právo, len ak majú bydlisko mimo sídla Federálneho zhromaždenia;

b) právo používať bezplatne služobné vozidlá;

c) právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.

PIATA ČASŤ

STRATA NÁROKOV

§ 7

(1) Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní na dvoch dňoch výboru alebo snemovne v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na polovicu poslaneckého platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad (§ 3 a 5), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.

(2) Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní na štyroch rokovacích dňoch výboru alebo snemovne v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na celý poslanecký plat, celý funkčný príplatok a celé paušálne náhrady (§ 3 a 5), ktoré by mu inak patrili na nasledújici mesiac.

(3) Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 a 2 upraví rokovací poriadok Federálneho zhromaždenia.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

(1) Ak poslanec o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno;1) náhrada mzdy od zamestnávateľa mu neprislúcha.

(2) Poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pomere, patrí za vykonanú prácu mzda (odmena) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Pracovný alebo obdobný pomer poslanca môže byť skončený proti vôli poslanca len s predchádzajúcim súhlasom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia; to platí aj po dobu šiestich mesiacov po zániku poslaneckého mandátu. Inak je skončenie pracovného alebo obdobného pomeru neplatné.

§ 9

(1) Poslanci sú zúčastnení na nemocenskom poistení2) a na sociálnom zabezpečení3) rovnako ako pracovníci v pracovnom pomere.

(2) V čase, keď poslanec vykonáva svoju funkciu pre chorobu, patrí mu plat podľa § 1, najdlhšie však po dobu šiestich mesiacov; po túto dobu mu nepatrí nemocenské.

(3) Poslancovi patria prídavky na deti vo výške a za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.4)

§ 10

(1) Platy (§ 1) a funkčný príplatok (§ 2) podliehajú dani zo mzdy.5)

(2) Paušálne náhrady (§ 3 a 5) dani zo mzdy nepodliehajú.

§ 11

Poslancovi nepatria nároky podľa tohto zákona v dobe, po ktorú je členom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky alebo Slovenskej republiky alebo vedúcim federálneho alebo republikového ústredného orgánu štátnej správy.

§ 12

(1) Federálne zhromaždenie zodpovedá poslancovi za škodu, ktorá mu pri výkone poslaneckej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, podľa pracovnoprávnych predpisov.6)

(2) Poslanec zodpovedá Federálnemu zhromaždeniu za škodu, ktorú mu spôsobil pri výkone poslaneckej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, podľa pracovnoprávnych predpisov.6)

§ 13

Zrušujú sa § 22 až 25 zákona č. 32/1989 Zb. o poslancoch Federálneho zhromaždenia.

§ 14

(1) Poslancom, ktorí vykonávajú poslaneckú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa mesiaca, v ktorom zákon nadobudol účinnosť.

(2) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 124 ods. 1 Zákonníka práce.

2) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov.

6) § 172 a nasl. Zákonníka práce.