Ústavný zákon č. 296/1990 Zb.Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 493/1992 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 29.10.1992

296

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 19. júla 1990

o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

V Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Federálne ministerstvo financií,

Federálne ministerstvo zahraničných vecí,

Federálne ministerstvo obrany,

Federálne ministerstvo vnútra,

Federálne ministerstvo hospodárstva,

Federálne ministerstvo kontroly.

Čl. II

Zrušuje sa Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, Federálne ministerstvo dopravy, Federálne ministerstvo spojov, Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie, Federálny výbor pre životné prostredie a Federálny úrad pre hospodársku súťaž.

Čl. III

(1) Pokiaľ právne predpisy zverujú pôsobnosť

a) Federálnemu ministerstvu dopravy, Federálnemu ministerstvu spojov, Federálnemu ministerstvu pre strategické plánovanie alebo Federálnemu výboru pre životné prostredie, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo hospodárstva,

b) Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo financií,

c) Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť

1. v oblasti právnej úpravy ciel, colníctva a určenia colných sadzieb Federálne ministerstvo financií,

2. v ostatných veciach Federálne ministerstvo zahraničných vecí.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v tých prípadoch, keď pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa článku I tohto ústavného zákona prešla na Českú republiku a Slovenskú republiku.

Čl. IV

Majetkové práva, práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú

a) z Federálneho ministerstva dopravy, Federálneho ministerstva spojov, Federálneho ministerstva pre strategické plánovanie, Federálneho výboru pre životné prostredie a Federálneho úradu pre hospodársku súťaž na Federálne ministerstvo hospodárstva,

b) z Federálneho ministerstva zahraničného obchodu na Federálne ministerstvo zahraničných vecí s výnimkou majetkových práv, práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov v oblasti právnej úpravy ciel, colníctva a určenia colných sadzieb, ktoré prechádzajú na Federálne ministerstvo financií,

c) z Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na Federálne ministerstvo financií.

Čl. VII

Pokiaľ je v ústavných a iných zákonoch a v ostatných všeobecne záväzných právnych pred-pisoch uvedený názov Federálne ministerstvo národnej obrany, rozumie sa tým Federálne ministerstvo obrany.


Čl. VIII

Zrušujú sa:

1. ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky;

2. ústavný zákon č. 114/1983 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj;

3. ústavný zákon č. 42/1988 Zb. o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky;

4. ústavný zákon č. 193/1988 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky;

5. ústavný zákon č. 13/1990 Zb. o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.

Čl. IX

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.