Oznámenie č. 287/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.

287

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 18. júna 1990 č. 225-18 991-5157, ktorým sa mení úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií (reg. v čiastke 34/1982 Zb.). Výnosom sa v súvislosti a nápravou maloobchodných cien potravín zvyšujú sumy odlučného uvedené v § 2 úpravy z 31. augusta 1982.

Výnos nadobúda účinnosť 9. júlom 1990. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a ostatných federálnych orgánoch, ktorým bude zaslaný.