Oznámenie č. 286/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

286

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a výborom Odborového zväzu pracovníkov paňažníctva a poisťovníctva výnos zo 6. júna 1990 č. VIII/2 - 10 926/90 o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Výnosom bol zrušený výnos Federálneho ministerstva financií z 1. decembra 1989 č. VIII/2 - 20 391/89 (reg. v čiastke 34/1989 Zb.). Do výnosu možno nazrieť v Investičnej banke, na Federálnom ministerstve financií a na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.