Nariadenie vlády č. 282/1990 Zb.Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 09.07.1990 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

282

NARIADENIE VLÁDY

Česko-slovenskej federatívnej republiky

z 9. apríla 1990

o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru

Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách nariaďuje:


§ 1

Na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne sa zriaďuje fakulta hudobná a fakulta divadelná so sídlom v Brne.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.