Oznámenie č. 281/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a doĺňa výnos FMHŤS, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 9. júlom 1990.

281

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Čs. odborovým zväzom pracujúcich v kovopriemysle a s Federálnym odborovým zväzom pracovníkov hutníctva, geológie a naftového priemyslu výnos č. 2/1990 z 26. júna 1990 č. 033/15/90, ktorým sa mení dopĺňa úprava FMHTS č. 2/1978 (reg. v čiastke 10/1978 Zb.), ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 1/1979 (reg. v čiastke 10/1979 Zb.), č. 3/1983 (reg. v čiastke 23/1983 Zb.), č. 3/1985 (reg. v čiastke 18/1986 Zb.), výnosov č. 1/1987 (reg. v čiastke 25/1987 Zb.), č. 2/1988 (reg. v čiastke 34/1988 Zb.) a č. 3/1988 (reg. v čiastke 41/1988 Zb.).

Výnosom sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zaraďujúci zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

Výnos nadobudne účinnosť 9. júlom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, na riaditeľstvách štátnych podnikov a v iných organizáciách priamo riadených ministerstvom.