Oznámenie č. 280/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos FMEP, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 9. júlom 1990.

280

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Čs. odborovým zväzom pracujúcich kovopriemyslu výnos č. 1/1990 z 26. júna 1990 č. 033/25/90, ktorým sa mení a dopĺňa úprava FMEP č. 4/1982, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úpravy č. 2/1985 a výnosu č. 1/1987 (reg. v čiastke 18/1987 Zb.).

Výnosom sa mení s dopĺňa rezortný zoznam zaraďujúci zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

Výnos nadobudne účinnosť 9. júlom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, na riaditeľstvách štátnych podnikov a v iných organizáciách priamo riadených ministerstvom.