Vyhláška č. 277/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č.141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 09.07.1990 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb.

OBSAH

277

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky

zo 6. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14 znie:

㤠14

Od poplatku z darovania a za úkony sú oslobodené dary charitatívnej povahy a dary na verejnoprospešnú činnosť.“.

2. § 15 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. M. Kováč CSc. v. r.